НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея.

Правно основание
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.1.

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Процедура
- Завършването на образованието и признаването на образователно- квалификационната степен „бакалавър“ и "магистър" става чрез полагане на комплексен държавен изпит или чрез защита на дипломна работа.
- Студент, желаещ да се яви на държавен изпит, подава заявление в Учебно-методичен отдел,  в което отбелязва формата на завършване на образованието (чрез явяване на държавен изпит или чрез защита на дипломна работа).
- Катедрата представя в Учебен отдел:
1. Препис-извлечение от протокола на катедрата, където е преминала вътрешната защита на дипломната работа.
2. Дипломна работа (2 екземпляра).
- Комплексните държавни изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от назначена от ректора комисия в състав най-малко от 3-ма души, от които не по-малко от половината са щатни професори или доценти в НСА.
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебен отдел.
- Завършването на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ се удостоверява с дипломи, издадени от НСА по установен образец, придружени от приложение за изучаваните дисциплини и за получените оценки.

Процедура:
Студентът подава заявление до Учебен отдел, в което заявява желанието си да се яви на устен държавен изпит или на защита на дипломна работа (тема, научен ръководител).
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебно-методичен отдел.
- Учебно-методичният отдел издава диплома-оригинал на студента.

Документи за процедурата
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за бакалаври: http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за магистри: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

??????? ??? Facebook Twitter Share