НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

VI Международна научна конференция "Спорт и сигурност" - 14-15 май 2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

На 14-15 май 2020 годинаНационална спортна академия организира шестото издание на научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“. Конференцията има за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на  сигурността в спорта, осъществяване на професионални дискусии относно актуални политики на национални и международни организации, отговорни за превенция и опазване на сигурността в спорта. Тематиките, които ще бъдат представени и дискутирани на конференцията са сред най-актуалните теми, свързани със спорта и различните аспекти на сигурността – социални, психологически, организационни и образователни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурност в спорта, ефективно противодействие при терористични заплахи на спортни събития, противопоставяне на хулиганството и расизма в спорта, анти-допинг мерки, техники за справяне и лична сигурност и др. Очакваме активния и ценен принос на всички, които имат научни и практически интереси по тази тема.

Председател на конференцията: Проф. Татяна Янчева, зам.ректор по научна и международна дейност

Условия за участие:
Участници в конференцията са изследователи или специалисти от практиката, които желаят да представят свои научни резултати или практически опит във връзка със сигурността в спорта.
Докладите могат да бъдат представени чрез научни статии или постери.
Докладите ще бъдат публикувани в печатно издание – Сборник доклади от международната научна конференция „Спорт и сигурност“ 14-15 май 2020г. и ще бъде представен за включване в научна база данни.

Всеки участник може да участва с не повече от 2 доклада.

Регистрация на участниците:
Регистрацията се състои в подаване на формуляр за участие, съдържащ и резюме на доклада.

Такса участие:
За редовни участници - 100 лева (50% от таксата за преподаватели от НСА „Васил Левски" се покрива от академията)
За студенти и докторанти – 50 лева (50% от таксата за студенти и докторанти от НСА „Васил Левски" се покрива от академията).
Такса участие може да бъде платена в касата на НСА „Васил Левски или по банков път:

Бюджетна банкова сметка
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

Важни дати:
20 март 2020 година – Краен срок за представяне на формуляри за участие с резюме
01 април 2020 година– Уведомление за приемане
10 април 2020 година – Краен срок за представяне на пълни текстове
15 април 2020 година – Краен срок за плащане на такса участие с доклад. Ако участникът не желае доклада да бъде публикуван, може да се извърши плащане и в деня на конференцията.

*Сборникът с пълните текстове ще бъдат предоставен в деня на конференцията на всички регистрирани участници, които са заплатили такса участие.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин:
1. Заглавна страница.
2. Резюме на английски език.
3. Ключови думи.
4. Изложение. (Въведение, методология, резултати, заключение, дискусия)
5. Използвана литература.

Текстът трябва да бъде написан на Word, шрифт Times New Roman, с размер 12 pt. Разредка на текста 1,5. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен. Страниците да бъдат номерирани, като максимално допустимият брой страници е 8.

Изисквания към заглавната страница:
-       Заглавие на български и на английски език.
-       Автор (и) - име, фамилия, наименование на институциите, в които работят авторите, e-mail за контакти).

Изисквания към резюмето:
-          Да бъде на английски език
-          Да не превишава 300 думи
-          Да включва: цел, методика, резултати, заключение, дискусия

Изисквания към цитирането в текста:
Цитираните автори се представят по някой от следните начини:
-          Фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams, 2006)
-          Цитиране на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown, 2006)
-          При повече от трима автори, се изписва само името на първия автор и година на публикуване (напр. Adams et al., 2006)
-          Таблиците и фигурите се отбелязват в текста с малки скоби - напр. (табл. 2), (фиг. 3).
-          Официални езици на конференцията - български или английски

Изисквания към библиографията:
- Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста
- Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) първо на кирилица, след това на латиница.

- При цитиране на литературни източници се спазва следната последователност:
За книги - Фамилия, инициали (година), Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване
Пример: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.
За списания - Фамилия, инициали (година), „Заглавие на статията”, Име на списанието (в курсив), том, брой, страници.
Пример: Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), „Loyalty trends for the twenty-first century“, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 72-80.
За електронни източници - Ако източникът е достъпен в интернет, пълният интернет адрес (URL) трябва да посочи в края на референциите, както и датата, на която сте го използвали.
Фамилия, Инициали (година), „Име на статията”, достъпно на: URL адрес, (дата на достъп)
Пример: Castle, B. (2005), „Introduction to web services for remote portlets“, available at: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007).
Ако се използват електронни източници без посочени автори и дата, URL адресът трябва да бъде включен или със скоби в основния текст, или препоръчително е да бъде посочен като бележка (с римски цифри с квадратни скоби заедно с текст, последван от пълният URL адрес в края на документа).

Изисквания към таблиците и фигурите:
- Желателно е таблиците да бъдат изработени на Word или Excel, а графиките и диаграмите на Excel; (черно-бели).
- За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използва Corel Draw и Photoshop (също черно-бели).
- Номерът и текстът на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата - под нея.
- Всички таблици и фигури се поставят в текста.

Изпращайте формулярите с резюметата на конгресния e-mail: ss_conference@nsa.bg

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share