НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебна документация

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ на Магистърска програма „АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ” (MAFAS)

 

Образователно– квалификационна степен: Магистър

Област на висшето образование: 7.0. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.6. Спорт

Специалност: Адаптирана физическа активност и спорт

Професионална квалификация: Магистър по адаптирана физическа активност и спорт

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Продължителност на обучението: Една година /1,5 години адаптивно/

 

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от специалисти

- В съвременния период се прилага обща политика за особеното значение на спорта в Европа и неговите социални функции с оглед подобряване на качеството на живот сред нарастващия брой лица със специфични нужди (над 15% от населението на Европейския съюз). Осъществява се бързо развитие и разпространяване на единна европейска стратегия за образователна и социална интеграция, насочена към мотивиране, осигуряване на достъп и на възможности на хора с увреждания (особено на подрастващи) за практикуване в широки граници на двигателни активности и спорт в различен контекст: рекреация, състезания (елитен спорт), училищен спорт, спорт за всички.

- Практиката показва, че във висшите училища в България този профил на специалност не е достатъчно промоциран, което определя актуалността на обучението в тази област и приноса на Националната спортна академия ,,Васил Левски” за кадровото обезпечаване със специалисти по адаптирана физическа активност и спорт в системата на физическото възпитание и спорта.

- Адаптираната физическа активност е нова учебна дисциплина и университетска образователна специализация. В световната практика АФА се използва като обобщено понятие за мултидисциплинарно познание от редица области като физически възпитание (образование), свободно време (рекреация), танци и реадаптация за инвалидизирани хора в различна възраст през целия им живот. Тя включва всяко движение, физическа активност и спорт и се базира върху способностите и мотивите на хора със специфични нужди, които не ограничават практикуването в обикновения живот.

- Обучението е насочено към разширяване и задълбочаване на усвоените в първата образователно-квалификационна степен ,,бакалавър” фундаментални теоретични и методико-практически знания и умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптираната физическа активност и спорт за хора с увреждания, които допринасят за положително въздействие върху функционалното и психическото състояние на тази категория от граждани в неравностойно положение, както и за преодоляване на обществените бариери спрямо увреждането и различието чрез физическо образование и спорт.

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Студентът, придобил професионалната квалификация ,,Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” – степен ,,магистър” по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт” е необходимо да притежава професионални знания относно:

- състоянието и тенденциите в развитието на адаптираната физическа активност и спорт като интердисциплинарна област на познание, теория, практика и подход за признаване на действителността, средство за социално включване, равнопоставеност на възможностите и улесняване на интеграцията на хора с увреждания в общността;

- европейските образователни системи по физическо възпитание и спорт, дидактика на АФА и спорт – интегриране/ включващо обучение в общообразователните училища на ученици със специални образователни потребности, контрол и оценка на физическата годност и нейните компоненти при подрастващи, възрастни и лица с увреждания;

- медико-биологичните, биомеханичните и психологичните аспекти на АФА, насочени към изследване и управление на практикуваните физически и спортни активности при хора с увреждания в различен контекст и с конкретна насоченост;

- науката за човешките движения и спорта в условията на тренировъчните натоварвания и приложно адаптиране в рамките на екосредата с оглед индивидуалния достъп до двигателни и спортни дейности на лица с увреждания;

- особеностите на техниката на движенията и особеностите на методиката на обучение по вид адаптиран спорт – планиране, контрол и оценка на подготовката, съобразени с възможностите и дефицита (физически, интелектуален, сензорен) на занимаващите се;

- адекватното прилагане на педагогическите средства, методите и подходите с цел осигуряване на ефективността на тренировъчната дейност по вид адаптиран спорт;

- нормативните документи на международните организация за защита на правата и на достойнството на хората с увреждания и ,,засилване на възможностите за прилагане на правата и за физическа активност чрез гарантиране на достъпа и чрез промоциране на участието в ежедневния спорт на всички нива, както и на участието на деца с увреждания, на базата на равнопоставеност с другите деца, в двигателни активности за развлечение и спорт” (Международна конвенция на ООН /изм. и доп. на член 30 от 13.12.2006/), Бялата книга за спорта, 2007 и др.;

- владеене най-малко на един чужд език;

- свободно използване на специализираната терминология по АФА и спорт и компютърна грамотност.

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Студентът, придобил професионалната квалификация "Треньор по адаптирана физическа активност и спорт"– степен "магистър" по специалността "Адаптирана фиическа активност и спорт" е необходимо да притежава следните професионални умения:

- Да организира, ръководи и провежда обучение по вид адаптиран спорт, съобразени с възможностите и дефицита (физически, ментален, сензорен) на занимаващите се.

- Да взема управленчески решения при реализиране на учебно-тренировъчна дейност по вид адаптиран спорт с различни сфери на приложение като рекреация/ състезание/ масов /елитен параолимпийски спорт и да обогатява педагогическия опит в областта на АФА и спорт.

- Да изготвя и прилага специализирани методики и програми по вид адаптиран спорт с обучителна, тренировъчна и рекреационна насоченост (в свободното време и отдиха) за хора с увреждания в различни възрастови групи.

- Да използва терапевтичния ефект на АФА и спорт в рехабилитационната дейност за хора с увреждания.

- Да разработва и координира проекти по АФА и спорт за хора с увреждания като средство за oбразователна и социална интеграция и здравна профилактика.

- Да планира, контролира и оценява ефективността на приложените адаптирани физически активности и спорт.

- Да взима решения, свързани с управление на състоянието на обекта на въздействие, чрез методите и средствата на АФА и спорт.

- Да изучава, обобщава и прилага положителния опит и добрите практики по профила на специалността и системно да обогатява и повишава професионалната си квалификация.

- Да провежда преподавателска дейност.

- Да провежда самостоятелна научноизследователска работа в областта на АФА и спорт.

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Завършилите магистърска програма “Адаптирана физическа активност и спорт” имат възможности за професионална реализация като:

- треньори по АФА и спорт (състезателен / елитен спорт, рекреационен спорт, спорт за всички) в спортни клубове и федерации в зависимост от вида на увреждания (физически, сензорен, интелектуален);

- преподаватели и/или треньори по адаптирано физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, колежите, висшите училища, ресурсните центрове, специалните училища и дневните центрове за социална и физическа рехабилитация;

- инструктори по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания в лечебно-оздравителните и в центровете за рехабилитация и реадаптация, както и в специализираните социални заведения за хора с увреждания;

- инструктори и/или треньори в спортните комплекси, фитнес клубовете и др. в публичния, частния и неправителствения сектор с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт, като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания;

- експерти и/или ръководители на проекти по адаптиран спорт за хора с увреждания в системите на образованието, физическото възпитание и спорта, здравеопазването, социалните грижи и туризма със спортно-образователен, рекреационен и лечебно-оздравителен характер;

- да провеждат преподавателска дейност;

- да извършват научноизследователска работа в областта на АФА и спорт;

- да се подготвят за покриване на изискванията за научно-образователната степен ,доктор”.

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” с образователно-квалификационната степен „магистър”:

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската и научно-приложната дейност в областта на спорта за хора с увреждания.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация в широк кръг от дейности в областта на АФА и спорта за хора с увреждания.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на адаптираните двигателни и спортни дейности.

- Възможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления (по Наредбата за единните държавни изисквания по за придобиване на висше образование по специалността ,,Спорт“. Директива на Съвета на Европейските общности, Глава….чл..../2005 г. ЕС/ЕО Европейска квалификационна рамка (ЕКР) „Учене през целия живот“).

- Необходими умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

- Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след едногодишен курс на редовна или задочна форма на обучение – два семестъра (60 ECTS). За лица с бакалавърска или магистърска степен от друго висше училище (с адаптивен семестър). Обучението завършва със защита на дипломна работа или с държавен теоретичен изпит.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share