НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3932663 Картинка 9570356 Картинка 3576822 Картинка 10628893 Картинка 11788467 Картинка 10246155 Картинка 6216363 Картинка 5660940 Картинка 6205265 Картинка 6059627

Учебна документация

 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

 

Образователно–

квалификационна степен:

 

Магистър

 

Област на висшето образование:

 

1.0. Педагогически науки

 

Професионално направление:

 

1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание

 

Специалност:

 

Младежки дейности и спорт

 

Форма на обучение:

 

Редовно, задочно, дистанционно

 

Продължителност на обучението:

 

Една година

 

 

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от такива специалисти

Магистърската програма „Младежки дейности и спорт“ се създава в отговор на актуална обществена потребност от специалисти със знания и компетентности в европейските измерения на физическото възпитание и спорта като инструменти за реализиране на младежки социални политики. Към момента в системата на висшето образование в България не е разработена специалност, която, от една страна, да развива системно и целенасочено научните знания и изследователската дейност на тема „младежки дейности и спорт”, при подчертана ориентация към европейската интеграция, с акцент върху европейските политики, инициативи и перспективи в областта на младежките практики, физическото възпитание и спорта, и, от друга страна, да дава възможност за професионално образование и квалификация на работещите в публичната администрация в сектори за младежки дейности, физическо възпитание и спорт, както и в неправителствения сектор с цел академично развитие.

Липсва интердисциплинарен подход, който обединява различните фактори, определящи мястото и спецификата на младежките групи в обществото, тяхната динамика и ролята на физическото възпитание и спорта за насочването им към съответствие с гражданските и обществените цели.

 

ІІ. Квалификационен стандарт

II.1. Област и обхват на знанията

Магистърската програма дава задълбочени знания за използване на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики и практики за работа с различни младежки групи, за утвърдените български практики в областта на младежта и спорта, и в тази връзка подпомагане изпълнението на държавните приоритети за развитие на младежта.

След завършване на магистърската програма студентите ще усвоят знания за същността, характеристиките, теоретичните концепции и европейските насоки на младежките дейности и възможностите, които разнообразните видове младежки и спортни практики предоставят за оптимално физическо, психическо и социално развитие на младите хора, както и за активното им утвърждаване в европейското гражданско пространство.

 

II.2. Област и обхват на уменията и компетенциите

Студентите ще формират и развият следните основни практически умения и компетенции:

- умения за работа в национални и международни екипи;

- умения за разбиране, анализ и съставяне на нормативни документи;

- умения за използване на технологии за осигуряване и управление на информация, анализ и синтез на данни, както и формулиране на идеи, проекти и научни резултати;

- умения за организация и управление на проектни дейности;

- умения за специфична комуникация, методи и подходи на въздействие във връзка с разнообразни младежки дейности;

- умения за осъществяване на връзки и взаимодействия между различни държавни, обществени и неправителствени младежки организации.

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Програмата подготвя висококвалифицирани професионални специалисти - ръководни кадри, експерти, консултанти и обучители за кариера в държавните и общинските институции с отговорности в областта на младежта, физическото възпитание и спорта; квалификацията е подходяща и за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен, както и за работа в международни и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.


ІII. Изисквания за придобиване на образователно -квалификационната степен по специалността

Обучението по програмата е с продължителност 2 семестъра (60 кредита).

Дипломирането в магистърската програма „Младежки дейности и спорт” се осъществява със защита на дипломна работа или държавен изпит.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите по специалност „Младежки дейности и спорт” с образователно-квалификационната степен "магистър":

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността „Младежки дейности и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската, научно-приложната дейност в областта на младежките дейности, физическото възпитание и спорта и други сродни специалности.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация на специалистите в широк кръг от дейности в областта на младежките и спортните дейности.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на младежките и спортните дейности.

- Вьзможност за продължаване на обучението в друго висше училище, в образователната и научната степен „Доктор” и в сродни професионални направления.

- Умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

 
 
??????? ??? Facebook Twitter Share