НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Условия за кандидастване

 

Документи за кандидатстване

1.   Формуляр за кандидатстване (по образец на НСА „В.Левски);

2.   Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие);

3.   Диплома за средно образование (копие);

4.   Медицинска бележка – удостоверение от личния лекар, че лицето е клинично здраво. Важи 30 дни от датата на издаване до датата на кандидатстване;

5.   Копие на лична карта;

6.   Документ за платена (в касата на НСА „В.Левски) административна такса в размер на 45 лева;

7.   Чуждестранните граждани представят удостоверение от Комисията за признаване на чуждестранни дипломи на НСА „В.Левски.

При записване всеки кандидат представя следните документи:

1. Документ за самоличност (лична карта или паспорт).

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие). Оригиналът се връща след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата предстои, се дава академична справка (оригинал), в която са вписани средният успех от следването и държавните изпити.

3. Комплект документи за записване на новоприети студенти.

4. Три снимки формат 4/6 ст.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение.

6. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение (оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие).

7. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че лицето е психично здраво.

Завършилите висши училища в други страни представят пред Комисията за признаване на чуждестранни дипломи към НСА „В.Левски“ следните документи:

1. APPLICATION FORM For recognition of higher education acquired in a foreign university

2. Диплома за завършено висше образование и приложение (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

3. Диплома за средно образование (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

4. Медицинска бележка – удостоверяваща, че лицето е клинично здраво (преведена). Важи 30 дни от датата на издаване до датата на кандидатстване;

5. Документ за платена (в касата на НСА или по сметка BG83BNBG96613100175101) административна такса в размер на 30 евро и такса за разглеждане и признаване на документите – 80 евро .

Чуждестранните студенти изучават една учебна година български език. Цената е 3200 евро.

Обучение на английски език се провежда само ако се събере група от 6 студента в дадената програма. Цената на обучението на чужд език е 4000 евро.

Студенти, завършили ОКС"Бакалавър" различна специалност, преминават през  допълнително обучение.

??????? ??? Facebook Twitter Share