НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебна документация

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
на Магистърска програма „Спортна анимация” (СА)

Образователно– квалификационна степен: Магистър

Област на висшето образование: 7.0. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.6. Спорт

Специалност: Спортна анимация

Професионална квалификация: Магистър по спорт

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Продължителност на обучението: Една година /1,5 години адаптивно/


Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от специалисти

Различните понятия “анимация”, “рекреационна анимация”, “хотелиерска анимация”, “туристическа анимация” са пряко свързани с многообразието от съществуващи форми и програми на анимационната дейност като цяло. Туристическата анимация представлява онзи феномен на туризма от последните няколко десетилетия, чрез който новите потребности намират най-сполучливо удовлетворяване, особено в рекреативния туризъм. Това е единствената дейност в структурата и организацията на съвременния туризъм, която решава въпросите, свързани предимно със свободното време на туристите. В това отношение спортната анимация е конкретен израз на нуждите и предлагането на спортно-анимационни програми за удоволетворяване потребностите на онзи сегмент от туристическата клиeнтела, който има определен афинитет към физическите упражнения и спорта.

От гледна точка на системния подход спортната анимация представлява удовлетворяване на специфични туристически потребности за общуване, движение, усъвършенстване на собствените възможности, приятно изкарване и развлечение.

Успоредно с това, реалните перспективи пред страната ни и по-точно членството на България в ЕС и наличието на Европейски структурни фондове, ориентирани в посока устойчиво развитие и туризъм, поставят неотложния въпрос за обучение на кадри, които да отговарят на съвременните изисквания във всички сфери на обществото в т.ч. и Туризма, като един от най-перспективните и доходоносни сектори на икономиката.

 

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Програмата за обучение на магистри по специалността “Спортна анимация в туризма” е реален и навременен отговор на НСА “В. Левски” на горе поставените въпроси.

Обучението се извършва по учебен план, изготвен от висококвалифицирани специалисти – преподаватели, изграден е на основата на общоприетата в Европа кредитна система и е съобразен с държавните изисквания за съотношението между хорариума по задължително избираеми и факултативни дисциплини.

В края на обучението всеки студент придобива:

· Фундаментални знания за качеството и разнообразието на видовете услуги и развлечения в свободното време при отдих и туризъм

· Разработване и усъвършенстване на пакетите от услуги, предлагани в зимния и летния туризъм (планински, морски и алтернативен)

· Умения за предоставяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности в планински и морски условия

· Способности за изследване и анализиране на явленията и процесите, свързани с еволюцията и тенденциите на Спортната анимация в туризма

· Компетентност за подготовка на самостоятелна научна разработка

 

 

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Обучението по програмата формира следните интелектуални и практически умения на студентите:

Умения за работа в екип;

Умения за самообучение;

Умения за професионално и социално общуване;

Умения за анализиране, интерпретиране и обобщаване на получената информация;

Умения за планиране и организиране на спортно-анимационни програми;

Умения за решаване на проблеми и вземане на решения при сложни ситуации;

Умения за анализ на работата на другите, както и за самоанализ и само оценка;

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Възможностите за професионална реализация на дипломираните в ОКС “магистър” по спортна анимация са следните:

- методисти и експерти в държавни и частни туристически, спортни, хотелски и спа комплекси, рекреативни центрове, клубове, места за отдих и почивка

- ръководители на анимационни и туристически екипи, разработващи програми за рекреация, туризъм и спорт както в частни, така и в обществени структури на регионално, национално и международно равнище;

- инструктори в държавни и частни структури по туризъм, развлечения, спорт и рекреация сред деца, младежи, хора в активна възраст, възрастни, хора със специфични нужди, активно почиващи, пост-травматично възстановяване и др.

- експертни съветници в спортно-туристическата индустрия и търговската мрежа 

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността

Обучението по програмата е с продължителност най-малко една година (2 семестъра - 60 кредита). Могат да кандидатстват лица с бакалавърска или магистърска степен в НСА или друго висше училище от университетски тип (за последните се включва адаптивен семестър). Дипломирането в магистърската програма “Спортна анимация” се осъществява със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

 

  

??????? ??? Facebook Twitter Share