НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Допълнително обучение

Кратка анотация

Специалистите бакалаври, завършили различна специалност следва да усвоят нови интердисциплинарни познания за спортната наука, т.е. за теоретичните и практическите основи на тренировъчния процес, за анатомията, физиологията, биохимията, биомеханиката и др., за оптималното управление на спортната тренировка, спортната форма, постигането на високи спортни постижения и др. за придобиване на магистърска степен в НСА „Васил Левски“. Те трябва да придобият специализирани знания, които им позволяват свободно да изучават желаната магистърска програма.

Предварителни изисквания

Студентите следва да са запознати със същността на избраната магистърска програма, с конкретната спортна дисциплина и със спортната наука като цяло. Желателно е също така бъдещите магистри да притежават общи познания за спортните постижения на успешните български и чуждестранни спортисти. Да могат да ползват български и международни спортни електронни сайтове. Да имат интерес към спорта и да са запознати с тенденциите в неговото развитие.

Описание на самостоятелната работа през допълнително обучение

Студентите трябва да разработват реферати по основни теми, определени от водещите ръководители на различните учебни дисциплини. – писмени анализи на теми, съответстващи на учебния материал; спортни събития от държавен и международен характер, определени от преподавателите, водещи избираеми дисцилини.

Ръководител на програмата

Доц. Галина Очева

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share