НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3259925 Картинка 1634620 Картинка 7812303 Картинка 3101772 Картинка 12219135 Картинка 7502858 Картинка 2124877 Картинка 1418337 Картинка 920958 Картинка 1103091
Конкурси

Архив 2012 - 2023
11 Юни 2024 - На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 5 от 06.06.2024 г. обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“

 В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Класическа борба) за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията на кандидатите и практическа подготовка. Изисквания към кандидатите: 1. Придобита степен ОКС „бакалавър“, специалност „Спорт“ (класическа борба); 2. Придобита ОКС „магистър“ в професионално направление 7.6. Спорт, магистърска програма „Спорт за високи постижения“, специалност „Класическа борба“; 3. Стаж по специалността минимум 4 години; 4. Постигнати резултати като треньор, са предимство.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Силов трибой) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията на кандидатите и практическа подготовка. Изисквания към кандидатите: 1. Придобита степен ОКС „бакалавър“, специалност „Спорт“ (Силов трибой); 2. Придобита ОКС „магистър“; 3. Преподавателски опит по специалността във висше учебно заведение; 4. Предимство имат кандидатите с треньорски опит и призови класирания на Световни и Европейски първенства.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Психология“ за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: Завършено висше образование в специалност „Психология“. Придобита ОНС „доктор“ е с предимство.

Всички със срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление (свободен текст) до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”,

ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.

 1. Медицинско свидетелство.
 2. Свидетелство за съдимост.
 3. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по

местоживеене, че не се водите на отчет.

 1. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е

приложимо).

 1. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни

резултати (ако е приложимо).

 1. Документ за владеене на чужд език.
 2. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 3. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДАВАТ В УДОБЕН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВИД.


29 Април 2024 - На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 4 от 25.04.2024 г. обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“

 В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спортна анимация“ за нуждите на катедра „Снежни спортове“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ в специалност „Спортна анимация“; ОКС „магистър“ в специалност „Спортна анимация“. Предимство имат кандидатите с защитен дисертационен труд в ОНС „доктор“; практически опит при обучение на различни категории, обучавани по снежни спортове; публикации, насочени към снежните спортове.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Волейбол) за нуждите на катедра за нуждите на катедра „Баскетбол, Волейбол, Хандбал“. Форма на провеждане конкурса: писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Волейбол); ОКС „магистър“.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“ за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане конкурса: писмен, устен изпит и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; ОКС „магистър“ в професионално направление 4.1. „Физически науки“. Придобита ОНС „доктор“ е с предимство.
 • ЕДИН в професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ за нуждите на катедра „Здравни грижи“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“, специалност „Медицинска сестра“; ОКС „магистър“, специалност „Управление на здравните грижи и „Публична администрация“. За предимство ще се счита продължителен професионален опит, заемане на ръководни длъжности по специалността и преподавателски опит по клинична практика.

В област на висше образование 1. Педагогически науки:

 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Теория и методика на физическото възпитание“ (Методика на обучението по физическо възпитание), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Физическо възпитание“;

ОКС „магистър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Всички със срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление (свободен текст) до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет.
 7. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо).
 8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо).
 9. Документ за владеене на чужд език.
 10. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 11. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДАВАТ В УДОБЕН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВИД.


 

19 април 2024 - НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 3 от 28.03.2024 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“.

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;
 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Основи на научните изследвания в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;
 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“.

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията

ВСИЧКИ със срок за подаване на документи 2 (ДВА) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 35 от 19.04.2024 г., стр. 120.


5 април 2024 - Конкурси за асистенти - в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 3 от 28.03.2024 г. обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: придобита степен „магистър по медицина“ или „магистър по дентална медицина“.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията; практическа подготовка на кандидатите (преподавателски и комуникационни умения). Изисквания към кандидатите: 1. Придобита ОКС „бакалавър“, специалност „Спорт“ (Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА) или СДК - специалност „Спорт“, треньор по бойни спортове и квалификация инструктор по Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА; 2. Придобита ОКС „магистър“; 3. Преподавателски опит по специалността във висше училище. Предимство имат кандидатите с трудов стаж в МО и МВР.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Бокс) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията; практическа подготовка на кандидатите (преподавателски и комуникационни умения). Изисквания към кандидатите: 1. Придобита ОКС „бакалавър“, специалност „Спорт“ (Бокс); 2. ОКС „магистър“ в магистърска програма „Спорт за високи постижения – бокс“. Предимство имат кандидатите с призови класирания на Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства по бокс.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „История на физическото възпитание и спорта“ за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“ с професионална квалификация „Треньор по вид спорт“ и ОКС „Магистър“ в професионално направление 7.6. Спорт, магистърска програма „Спорт за високи постижения“.

Четирите със срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Теория и методика на спортната тренировка) за нуждите на катедра „Теория на спорта“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Бакалавър“, специалност „Спорт“ и ОКС „Магистър“.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Художествена гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит и практическа подготовка на кандидатите (преподавателски и комуникационни умения). Изисквания към кандидатите: 1. Диплома за висше образование ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Художествена гимнастика“. 2. Диплома за завършена ОКС „Магистър“ в професионално направление 7.6. Спорт. 3. Стаж по специалността.

Двата със срок за подаване на документите за конкурса 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление (свободен текст) до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”,

ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.

 1. Медицинско свидетелство.
 2. Свидетелство за съдимост.
 3. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по

местоживеене, че не се водите на отчет.

 1. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е

приложимо).

 1. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни

резултати (ако е приложимо).

 1. Документ за владеене на чужд език.
 2. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 3. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДАВАТ В УДОБЕН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВИД.


13 февруари 2024 - Конкурс за асистент - специалност "Психология"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 2 от 08.02.2024 г. обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Психология“ за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование специалност „Психология“.

Срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет.
 7. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо).
 8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо).
 9. Документ за владеене на чужд език.
 10. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 11. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 
 
Facebook Twitter Share