НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси

Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

30.09.2019

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 36 от 19.09.2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

             – ЕДИН  в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия“  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпита – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите:  висше медицинско образование.  

– ЕДИН  в  област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по……, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (подвижни игри) за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по подвижни игри. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., специалност „Физическо възпитание“ и ОКС „Магистър“.

ДВАТА със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

==========================================================

11.09.2019

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 35 от 27 август 2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:
-          ЕДИН (по НКПД с код 24227081) в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (научно-приложна дейност в спорта) за нуждите на  Център за научна и приложна дейност в спорта при НСА „Васил Левски“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит.   Изисквания към кандидатите:   придобита ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  в професионално направление 7.6. Спорт. Предимство е придобита ОНС „Доктор“.

Срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 
1. автобиография;
2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
9. документ за владеене на чужд език;
10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653 ).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

===========================================

26.06.2019

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 34 от 18 юни 2019 г., обявява конкурси за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

 - ЕДИН  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност  „Анатомия” за нуждите на катедра   „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършено висше медицинско образование или  висше образование (ОКС „Магистър“) в специалностите „Биология“ или „Антропология“;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (самбо) за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (ски и спортна анимация) за нуждите на катедра „Снежни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ – специалност Спорт, Треньор по ски и ОКС „магистър“ специалност „Спортна анимация“.

Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“.Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;
2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
9. документ за владеене на чужд език;
10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес:

http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

================================================

05.04.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 14.03.2019 г., протокол 31 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (спорт за всички) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ ( история на физическото възпитание и спорта) за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Физическо възпитание“ или в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;- ДВА в област на висшето образование 1.3. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …., специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

Всички със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в държавен вестник.- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Статистически методи в спорта) за нуждите на катедра „ Теория на спорта“, сектор “Статистически методи в спорта“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 28 от 05 април 2019 г., стр. 79-80.

============================================

21.03.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 31 от 14.03.2019 г., обявява конкурс за АСИСТЕНТ - ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Анатомия) за нуждите на катедра   „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност.  Изисквания към кандидатите: завършено висше медицинско образование. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“;

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

==========================================

05.03.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от  12.02.2019 г., протокол 30  обявява конкурси за академични длъжности в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група скокове), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-           ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Трите със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:

-          ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния, лека атлетика за деца), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.

 

 Двата със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

 

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 19 ОТ  05 МАРТ 2019 Г., СТР. 88

 

===========================================

14.02.2019 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 30 от 12.02.2019 г., обявява конкурс за АСИСТЕНТИ:

                                    

- ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (таекуондо) за нуждите на катедра   „Борба и джудо“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изпит по английски език. Срок за подаване на документите 2 (два) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“;

- ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ (за учебните дисциплини: КТ при нервни и психични болести, КТ при вътрешни болести, КТ в педиатрията) за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобити ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност „Кинезитерапия“. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

======================================================

14.11.2018

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 26 от 31.10.2018 г., , обявява конкурс за АСИСТЕНТ - ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Основи на научните изследвания в спорта) за нуждите на катедра „Теория на спорта“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21 към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата)

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

============================

12.06.2018

                На основание чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от  06.06.2018 г., протокол 24, обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

-           ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна  проверка на знанията и практическа подготовка на кандидатите (преподавателски и комуникационни умения). Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (гимнастика),  ОКС „Магистър“. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (баскетбол) за нуждите на катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“.  Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“,  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), ОКС „Магистър“. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.


Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21 към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. декларация за предоставяне и обработване на лични данни (по образец на адрес http://www.nsa.bg/bg/page,1653);

5. медицинско свидетелство;

6. свидетелство за съдимост;

7. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

8. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

10. документ за владеене на чужд език;

11. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

12. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

 

20.04.2018

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 29.03.2018 г., протокол 22 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

 

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (фитнес) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.

- ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Образователни и научни иновации във физическото възпитание и спорта), за нуждите на Центъра за научна и приложна дейност в спорта.

ДОЦЕНТИ:

- ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт), за нуждите на катедра „Водни спортове“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Философия на спорта), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“;

- ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …….., специалност Физическо възпитание (Спортна педагогика), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“;

- ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност Физическо възпитание (Методика на обучението по специализиран френски и английски език), за нуждите на секция „Чужди езици“ към ДЕОИТ;

- ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ….., специалност Физическо възпитание, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“;

ПРОФЕСОР – ЕДИН- в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (художествена гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“.ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град. Телефон за връзка: 02/4014309.КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 34 ОТ 20 АПРИЛ 2018 Г., СТР. 83

 

 

=========================

10.04.2018

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 29.03.2018 г., протокол 22 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (бадминтон) за нуждите на катедра „Футбол и тенис“, сектор „Бадминтон“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС Бакалавър“, треньор по вид спорт (бадминтон), ОКС „Магистър“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (футбол) за нуждите на катедра „Футбол и тенис“, сектор „Футбол“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, треньор по вид спорт (футбол), ОКС „Магистър“.

ДВАТА със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

=====================================================

22.02.2018

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 08.02.2018 г., протокол № 21 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …….., специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Спортна педагогика) за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите – бакалавърска степен по педагогика или педагогика на обучението по физическо възпитание. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;- ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Спортен масаж за нуждите на катедра „Спортна медицина“. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна проверка на знанията на кандидатите. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Кинезитерапия, ОКС „Магистър“, специалност Кинезитерапия. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

=============================

 

10.11.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 19.10.2017 г., протокол 17 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

                     ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (свободна борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност „Борба“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна психология), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност Психология;ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;


ДОЦЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Теория и методика на спортната тренировка), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Основи на научните изследвания в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“; ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Биохимия и биохимия в спорта), за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група хвърляния), за нуждите на катедра „ Лека атлетика“.

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 90 ОТ 10.11.2017 Г., СТРАНИЦА 55

========================================================================

 

26.10.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от   19.10.2017  г., протокол № 17 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

 

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Хандбал, ОКС „Магистър“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Баскетбол, ОКС „Магистър“;

-          ДВА в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите – ОКС „Бакалавър“,  професионално направление 1.3., Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Магистър“ ;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Спорт (лека атлетика), ОКС „Магистър“ (Кондиционна подготовка).

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

 

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“,   стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

===========================================================

09.06.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурси за академични длъжности:

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Спортна медицина за нуждите на катедра „Спортна медицина“;ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (плуване) за нуждите на катедра „ Водни спортове“;

ДВАТА със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обявени в Държавен вестник брой 46 от 09 юни 2017 г., стр. 19

=====================================================================

11.05.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 27.04.2017 г., протокол № 14 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (История на физическото възпитание и спорта) за нуждите на катедра Мениджмънт и история на спорта. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ и ОКС „Магистър“, специалност „Спортен мениджмънт“, преподавателски и научен опит по история на физическото възпитание и спорта. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна проверка на знанията.

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (за учебните дисциплини: Кинезитерапия при нервни и психични болести; Кинезитерапия при вътрешни болести; Кинезитерапия в педиатрията) за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в специалност „Кинезитерапия“ и ОКС „Магистър“ в специалност „Кинезитерапия“. Форма на провеждане на конкурса - писмена и устна проверка на знанията.

Двата конкурса със срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

===================================================================

05.05.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурс за академичната длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 36 от 05.05.2017 Г., СТР. 15

=======================================================================

20.02.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 09.02.2017 г., протокол № 12 обявява конкурс за:

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Туризъм-алпинизъм за нуждите на катедра Туризъм, алпинизъм и ориентиране. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Срок за подаване на документите: 2 (два) месеца от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- АСИСТЕНТИ – 2 (ДВА) БРОЯ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Плуване за нуждите на катедра „Водни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; изпит по английски език. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

=========================================================

27.12.2016

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 29.11.2016 г., протокол 10 обявява конкурси за академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорта:

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (сумо) – ЕДИН за нуждите на катедра „Борба и джудо“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (класическа борба) – ЕДИН за нуждите на катедра „Борба и джудо“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Ски алпийски дисциплини – ЕДИН за нуждите на катедра „Снежни спортове“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика) – ЕДИН за нуждите на катедра „Лека атлетика“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник. Кандидатите да владеят английски език минимално ниво В2 по общата европейска референтна езикова рамка, което се доказва с представяне на съответните документи;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (футбол) – ЕДИН за нуждите на катедра „Футбол и тенис“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт ( биохимия) – ЕДИН за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник;

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНСУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 103 ОТ 27.12.2016 Г., СТР. 130.

 

21.12.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 14.12.2016 г., протокол № 11 обявява конкурс за: - АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Адаптирана физическа активност и спорт към катедра „Водни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията на кандидатите. Срок за подаване на документите: 2 (два) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

15.12.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 29.11.2016 г., протокол № 10 обявява конкурс за:

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (анатомия) към катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса по документи. Изисквания към кандидатите: медицинско образование. Клиничната специалност Неврология или Ортопедия-травматология е предимство. Срок за подаване на документите: 2 (два) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика-многобой) към катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; писмен и устен изпит по английски език. Изисквания към кандидатите: 1. да имат завършена специалност Лека атлетика; 2. да имат практически опит в лекоатлетическите многобои и скокове; 3. владеене на английски език. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- асистент по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по английски език. Изисквания към кандидатите: 1. ОКС „Магистър“ по английска филология; 2. Три (3) години стаж по специалността. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

11.11.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 13.10.2016 г., протокол № 9 обявява конкурс за АСИСТЕНТ- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (скуош) към катедра „Футбол и тенис. Форма на провеждане на конкурса по документи. Срок за подаване на документите: Един месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.01.04.2016

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,

професионално направление 7.6. Спорт

Академична длъжност

Специалност

За нуждите на катедра

1.

ДОЦЕНТ

Спорт (Баскетбол)

Баскетбол, волейбол, хандбал

2.

ДОЦЕНТ-

ДВЕ МЕСТА

Спорт (Хандбал)

Баскетбол, волейбол, хандбал

3.

ДОЦЕНТ

Спорт (Биомеханика на двигателните действия в спорта)

Анатомия и биомеханика

4.

ДОЦЕНТ

Спорт (Мениджмънт на спорта)

Мениджмънт и история на спорта

5.

ДОЦЕНТ

Спорт (Бойно-приложно физическо възпитание и спорт в МВР и БА)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

6.

ДОЦЕНТ

Спорт (Гимнастика)

Гимнастика

7.

ДОЦЕНТ

Спорт (туризъм-ориентиране)

Туризъм, алпинизъм, ориен-тиране и снежни спортове

8.

ДОЦЕНТ

Спорт (кану-каяк)

Водни спортове

9.

ДОЦЕНТ

Спорт (гребане)

Водни спортове

10.

ДОЦЕНТ

Спорт (вдигане на тежести)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

11.

ДОЦЕНТ

Спорт (Свободна борба)

Борба и джудо

12.

ДОЦЕНТ

Спорт (Хокей на лед)

Технически и ледени спортове

13.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (футбол)

Футбол и тенис

14.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (Ветроходство)

Водни спортове

15.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (карате)

Борба и джудо

16.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (класическа борба)

Борба и джудо

17.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (физиология и физиология на спорта)

Физиология и биохимия

18.

ПРОФЕСОР

Спорт (Спортна психология)

Психология, педагогика и социология

19.

ПРОФЕСОР

Спорт (Лека атлетика – кондиционна подготовка)

Лека атлетика

20.

ПРОФЕСОР

Спорт (История на физическото възпитание и спорта)

Мениджмън и история на спортаОбласт на висшето образование 1. Педагогически науки

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание

Академична длъжност

Специалност

За нуждите на катедра

21.

ДОЦЕНТ

Физическо възпита-ние (Теория и методика на физическото възпитание)

Теория на физическото възпитание

22.

ПРОФЕСОР

Физическо възпитание (Спортна педагогика)

Психология, педагогика и социология

 

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,

професионално направление 7.4. Обществено здраве

23.

ДОЦЕНТ – ДВЕ МЕСТА

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация

24.

ДОЦЕНТ

Спортен масаж

Спортна медицина

25.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Кинезитерапия - масаж

Теория и методика на кинезитерапията

26.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Кинезитерапия

Теория и методика на кинезитерапията

27.

ПРОФЕСОР

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитацияВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурса се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски.КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 26

ОТ 01 АПРИЛ 2016 ГОДИНА, СТР. 60-62

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share