НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Повишаване квалификацията на преподаватели във висшите училища

Стартира проект „Повишаване квалификацията на преподаватели във висшите училища”.

Проектът има за цел подобряване качеството на образователните услуги чрез изграждане на система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища.


В резултат от проекта минимум 1000 преподаватели ще повишат своите компетентности в 3 ключови сфери:

1. Чуждоезикови умения - английски, немски и френски език

Цел: усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции по 3 езика за подобряване на учебните програми и научноизследователска дейност
Целева група: преподаватели с чуждоезикови умения на средно ниво и ниво напреднали. В обучението не могат да участват преподаватели по чужди езици.
Обхват: 600 преподаватели
Вид на курсовете:
- Специализирани – за усвояване на професионална терминология;
- Интензивни – за усъвършенстване на чуждоезиковите умения

2. Информационни и комуникационни технологии;

Цел: Придобиване на умения за планиране и подготовка на учебното съдържание в електронен вариант и работа в е-среда;
Целева група: преподаватели, ангажирани с разработване на модули за електронно обучение;
Обхват: 200 преподаватели

3. Създаване на качествени учебни планове и програми с европейско измерение.

Цел: създаване на модерни, конкурентни учебни планове и програми с европейско измерение
Целева група: преподаватели, ангажирани с повишаване на качеството на учебните програми
Обхват: 200 преподаватели.

4 теми:

  • - Съвременни образователни стратегии и технологии;
  • - Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS);
  • - Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност;
  • - Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.

Повече информация, както и условията за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.unitraining.bg/

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share