НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Съобщения

На 09.11.2016 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ул. Гургулят 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.4. Обществено здраве. Задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Явяването на изпита става с подоване на заявление в ЦРАС в срок до 31.10.2016 г., в което се упоменава темата на дисертационния труд и научния ръководител на докторанта. 

1. На 30.11.2016 г. от 09.00 часа в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт (докторанти ІІ и ІІІ година на обучение).

Заявлението се подават в ЦРАС в срок до 18.11.2016 г., като се отбелязва темата на дисертационния труд и научният ръководител. Желаещите да се явят на изпита трябва да са покрили изискванията по задължителните и избираеми модули.

2. На 13.12.2016 г. от 10.00 часа в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание (докторанти ІІ и ІІІ година на обучение). Заявлението се подават в ЦРАС в срок до 02.12.2016 г., като се отбелязва темата на дисертационния труд и научният ръководител. Желаещите да се явят на изпита трябва да са покрили изискванията по задължителните и избираеми модули.

3. На 02.12.2016 г. от 09.00 часа в кабинет 232 ще се проведе обучение по модул Ph.D.III.3 Проекти и проектна дейност с водещ преподавател проф. Даниела Дашева (докторанти ІІ и ІІІ година на обучение).

Сподели във Facebook Twitter Share