НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2675350 Картинка 9607563 Картинка 7927200 Картинка 10503846 Картинка 1107294 Картинка 6889910 Картинка 113649 Картинка 10521148 Картинка 2090250 Картинка 7010488

Спортна журналистика

Разписание на часовете  

”СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”


ръководител на програма - проф. Татяна Янчева


Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

 

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа) в които:

*Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (60 часа)

 • 1. Спортът в Европа
 • 2. Актуални проблеми на адаптацията и спортната тренировка
 • 3. Спортен мениджмънт
 • 4. Изследователски методи в спорта

* Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (420 часа)

 • 01. История на спортната журналистика
 • 02. Спортният спектакъл: актьори, режисура
 • 03. Журналистически жанрове
 • 04. Спортна журналистическа стилистика
 • 05. Професията „Спортен журналист”
 • 06. Теория и практика на масмедиите
 • 07. Връзка с обществеността
 • 08. Комуникации и медиен продукт
 • 09. Медийна психология
 • 10. Техника на говора
 • 11. Журналистическа етика
 • 12. Персонална промоция на спортния журналист
 • 13. Спортна пропаганда
 • 14. Спортът и гражданското общество

*Специализирани избираеми учебни дисциплини (120 часа)

 • *Журналистическа практика в преса, радио, телевизия (180 часа)
 • *Подготовка за държавен изпит (защита на дипломна работа) -225 часа

Преподавателите са висококвалифицирани специалисти сред които дванадесет професори и десет доценти.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share