НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Програма на клуба

Програма

за дейността на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” за учебната 2008/2009г

Цели и принципи

Целта поставена пред членовете на Олимпийския клуб е насочена към подобряване на условията за разпостраняние на неговите идеи и принципи чрез провеждането на подбраните дейностите.

Направленията, към които Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” насочва дейността си, са съобразени със следните принципи:

1. Възможност за усъвършенстване на опита, познанията и уменията на спортните специалисти от клуба, чрез развиващите се дейности

2. Възможност за творческа изява на членовете на клуба и проявата на едно отговорно отношение чрез ръководството на отделните дейности или поемането на отговорни функции

3. Възможност за включването на нови дейности в програмата на клуба и необходимостта те да бъдат съобразени с:

 • - Идеите и принципите на клуба
 • - Интересите на членовете,
 • - Запазването на традиционните дейности на клуба,
 • - Обществените условия и тези в Академията

Основни насоки в дейността на клуба през 2008/2009г

 • 1. Инициативи, които да дадат възможност за по-пълноценно представяне дейността на клуба в Академията и сред спортната общественост.
 • 2. Насочване на вниманието към по-пълноценно и богато на съдържание взаимодействие между Олимпийския клуб клуб и БОК.
 • 3. Подобряване на организационната работа в клуба, особено чрез разработването на мерки за по-добра отчетност и контрол над документацията и систематизиране на архива на клуба
 • 4. Подобряване на материалната база на клуба и ремонт на помещенията.
 • 5. Подготовка и привличане на нови членове.
 • 6. Подобряване на качеството на подготовка на студентите членове на Олимпийския клуб, съобразно техните организационни и функционални отговорности.

Необходимо е клубът да запази своята самостоятелност и да следва своите традиции положени от олимпийците, които са поставили основите и са пoддържали с десетилетия неговата култура и самоличност.

 

През годината дейността на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” ще е насочена в няколко направления:

1. Педагогическа дейност

 • · Провеждане на Коледна ваканция
 • · Провеждане на коледна дарителска акция
 • · Посещение на домовете през семестъра

2. Спортно възпитателна дейност и обществени прояви

 • · Съставяне на Комисия „Честна игра„ при провеждането на вътрешното първенство по хандбал.
 • · Провеждане на Ученически игри посветени на Швейцарските учители

3. Издадателска и пропагандна дейност.

Целта на издателската и пропагандна дейност е да подпомогне изявата на студенти, които проявяват интерес към журналистическата дейност, но преди всичко изявата на студентите в една непозната среда на издателската дейност.

 • · Поддържане страницата на клуба в сайта на НСА
 • · Издаване на вестник „Олимпийски вести“
 • · Провеждане на Коледен бал
 • · Представяне дейността на Олимпийски клуб пред студентите

4. Научна дейност

Целта на научната дейност на клуба е да подпомогне и даде възможност на изява на студентите да проследят, анализират и проучват проблеми на олимпийска тематика, възпитателната, педагогическа и спортната дейност

 • · Провеждане на анкетно проучване сред учениците свързано с нагласите и познанията на младежта към олимпизма и неговите принципи. София -Босилеград
 • · Разработване и представяне на доклади, породили интерес от страна на студентите към определена спортна тематика

5. Културно-образователна дейност

 • · Посещение на празник на кукерите в град близо до София
 • · Провеждане и участие в честването на 19 февруари - Васил Левски
 • · Организиране на посещение на Рилския манастир
 • · Изкачване на Черни връх или преминаване на други туристически маршрути
 • · Провеждане на олимпийско факелно бягане /23 юни Международен олимпийски ден/
 • · Гостуване на Олимпийски клуб Благоевград и ЮЗУ за обмен на опит със студентите

6. Организационна дейност

 • · Организиране на годишно събрание на клуба през месец май
 • · Подобряване на организационно административната дейност в работата на Олимпийския съвет и отделните комисии за работа
 • · Разрабатка на самостоятелни програми и планове за работа от страна на ръководителите на отделни комисии и дейности.
 • · Участие в подготовката и провеждането на ХХVІІ сесия на НОА

7. Материално технически въпроси.

 • · Ремонт на офиса на клуба
 • · Пълна инвентаризация и отчетност за състоянието на архива и неговата систематизация
??????? ??? Facebook Twitter Share