НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни планове за факултет "Спорт"

Учебна програма

Модул

Семестър

Общо

Лек.

Упр.

ECTS

I.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
I.1. Общо-теоретични дисциплини
I.1.1. Педагогика

3 и 4

90

45

45

6

I.1.2. Психология със спортна психология

1, 2 и 3

105

45

60

7

I.1.3. Функционална анатомия и основи на антропологията

1 и 2

105

45

60

7

I.1.4. Биомеханика и анализ на спортната техника

3

60

30

30

4

I.1.5.

Физиология и физиология на физическите упражнения

3, 4 и 5

120

68

52

8

I.1.6.

Биохимия и биохимия на фисическите упражнения

3 и 4

75

45

30

5

I.1.7. Спортна медицина и хигиена

5 и 6

90

45

45

6

I.1.8. Философия

1

30

15

15

2

I.1.9. Социология на спорта

7

30

15

15

2

I.1.10. История на физическата култура

1

45

23

22

3

I.1.11. Информатика с моделиране на движенията

1 и 2

60

15

45

4

I.1.12. Чужд език (или български за чуждестранни студенти)

1 и 2

60

-

60

4

 

Общо

870 часа
I.2. Специални
I.2.1. Вид спорт - специалност

1-7

390

26

I.2.2. Теория и методика на спортната подготовка

5-6

90

60

30

6

I.2.3. Теория и методика на физическото възпитание

4

60

30

30

4

I.2.4. Основи на изследователската работа и  статистика

5

75

30

45

5

(16+10)/(24+28)

I.2.5. Управление на спорта

7

45

23

22

3

I.2.6. Лека атлетика

2-4

90

15

75

6

I.2.7. Гимнастика

1, 3 и 4

90

6

84

6

I.2.8. Плуване

1 и 2

60

10

50

4

I.2.9. Спортни игри - хандбал

1

45

10

35

3

  Спортни игри - баскетбол

2

45

10

35

3

  Спортни игри - волейбол

3

45

10

35

3

  Спортни игри - футбол

2

45

10

35

3

I.2.10. Кинезитерапия

5

45

23

22

3

I.2.11. Спортен масаж

7

30

6

24

2

I.2.12. Адаптирана физическа активност

6

30

6

24

2

I.2.13. Спортно-педагогическо усъвършенстване

1-4

360

-

360

24

 

Общо:

1545 часа
 

Задължителни общо:

2415 часа
II. СВОБОДНО-ИЗБИРАЕМИ
II.1. Теоретични (3 от тях задължителни)
II.1.1. Основни понятия в химията

2

15

15

-

1

II.1.2. Олимпизъм и олимпийско движение

2

30

12

18

2

II.1.3. Чужд език (= два СИП)

3,4/5,6

60

-

60

4

II.1.4. Етика и естетика

4

15

15

-

1

II.1.5. Спорт за всички

5

30

18

12

2

II.1.6. Основи на физическото възпитание и спорт в българската армия

6

30

30

-

2

II.1.7. Икономически отношения в спорта

6

30

30

-

2

II.1.8. Спортен мениджмънт

7

30

30

-

2

II.1.9. Екология и защита от природни бедствия 

6

22

22

-

2

II.1.10.

Физическо възпитание и спорт в системата на МВР

7

30

30

-

2

II.1.11. Правилознание в леката атлетика (съдийска квалификация)

7

30

30

-

2

II.1.12. Спортът и Европейската общност

7

30

30

-

2

II.1.13. Спортно право

7

30

30

-

2

II.1.14. Двигателна активност на ученика

6

30

30

-

2

II.1.15. Детско-юношески спорт

7

30

30

-

2

II.1.16. Творчество и майсторство в труда на учителя и треньора

4

15

15

-

1

II.1.17. Автогенна тренировка

4

15

15

-

1

II.1.18. Педагогически проблеми на наркоманията

4

15

15

-

1

II.1.19. Психология на треньорската дейност

4

15

15

-

1

II.1.20. Спортен интелект

4

15

15

-

1

II.1.21. Психологическо консултиране и психокорекция в спорта

4

15

15

-

1

II.1.22. Треньорът - професионално-педагогически предизвикателства

5

15

15

-

1

II.1.23. Спортен талант (по програма Сократ за 2002/03 и 2003/04)

7

45

45

-

3

II.2. Спортно-практически (5 от тях задължителни)
II.2.1. Тенис

6

45

-

45

3

II.2.2. Тенис на маса

5

45

-

45

3

II.2.3. Вдигане на тежести

6

45

-

45

3

II.2.4. Бокс

7

45

-

45

3

II.2.5. Бадминтон

7

45

-

45

3

II.2.6. Джудо

6

45

-

45

3

II.2.7. Карате до

7

30

-

30

2

II.2.8. Айкидо

7

30

-

30

2

II.2.9. Таекуон-до

7

30

-

30

2

II.2.10. Йога (хата тренировъчна)

5

30

18

12

2

II.2.11. Силова подготовка

7

30

-

30

2

II.2.12. Фехтовка

6

45

-

45

3

II.2.13. Колоездене

6

45

-

45

3

II.2.14. Стрелба с лък

7

45

-

45

3

II.2.15. Ръгби

6

45

-

45

3

II.2.16. Шахмат

1

30

-

30

2

II.2.17. Аеробика

5

30

-

30

2

II.2.18. Подвижни игри

5

30

2

28

2

II.2.19. Български народни танци

4

30

2

28

2

II.2.20. Спортно-педагогическо усъвършенстване (= три СИП)

5-6

180

-

180

12

II.2.21. Плажен волейбол

7

45

-

45

3

II.2.22. Начално обучение по кънки

2

30

-

30

2

II.2.23. Борба (Художествена гимнастика)

7

45

-

45

3

II.2.24. Културизъм

7

30

-

30

2

II.2.25. Гръцки народни танци

6

15

-

15

1

II.2.26. Спортно-педагогически аспекти на играта голф

6

30

15

15

2

II.2.27. Акробатичен рок-енд-рол

3

15

-

15

1

II.2.28. Скуош

4

15

-

15

1

II.2.29. Крикет

4

15

-

15

1

II.2.30. Спортно катерене

7

15

-

15

1

II.2.31. Спорт сред хора с увреждания

5

30

-

30

2

III.

ФАКУЛТАТИВНИ
Психологически основи на педагогическото майсторство;
Функционална диагностика;
Фитнес;
Спортен травматизъм;
Рекреация;
Професия и спорт;
Психология на общуването;
Методи на психотерапията;
Психология на девиантното поведение;
Автотренинг;
Хранен и спорт;
Физикално възстановяване и биостимулиране.

x 15 часа

1

IV. УЧЕБНИ КУРСОВЕ
IV.1. Ски курс

след 1 сем.

90 часа

IV.2. Курс по водни спортове

след 2 сем.

90 часа

IV.3. Курс по туризъм-ориентиране с лагерно дело

след 4 сем.

90 часа

Общо:

270 часа

V. ПРАКТИЧЕСКА СТАЖАНТСКА ПОДГОТОВКА
V.I. Текуща практическа подготовка

5,6 и 7 сем.

60 часа

V.2. Преддипломна стажантска подготовка

8

210

Общо:

270 часа

VI. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
VI.I. Практически изпит - по вида спорт
VI.II. Теоретичен комплексен изпит
или
Защита на дипломна работа

 

Съгласно ПМС № 34/11.02.1998 г. за приемане на Наредба за единни държавни изисквания за продобиване на висше образование по специалността "Спорт".

??????? ??? Facebook Twitter Share