НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Яни Шивачев

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Вторична превенция на мекотъканните увреждания в областта на коляното при спортисти”  с научен ръководител доц. Гергана Бончева Ненова, доктор  за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия”  от Яни Георгиев Шивачев.

Официалната защита ще се състои на 08.09.2020 г. от 14:00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-689/30.06.2020г.

Вътрешни членове:               

1. проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

2. доц. д-р Евелина Емилова Милошова, доктор

             Резервен член: проф. Евгения Борисова Димитрова, дн

Външни членове:

1. проф. д-р Параскева Манчева Драганова, дмн – МУ, гр. Варна

2. доц. д-р Мария Петрова Граматикова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

3. доц. Стаменка Славейкова Митова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

             Резервен член: проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

 

Рецензенти:
- Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
- проф. д-р Параскева Манчева Драганова, дмн

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share