НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8478692 Картинка 10656697 Картинка 7675609 Картинка 4013603 Картинка 3762381 Картинка 10895764 Картинка 6476819 Картинка 7874813 Картинка 12260955 Картинка 6004236

Конкурси за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 5 от  09.07.2020 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

 

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика- хвърляния), за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт,  специалност  Спорт (лека атлетика) и ОКС „магистър“.

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика в образователната система), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.  Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание,  придобита професионална квалификация „Треньор по лека атлетика“  и ОКС „магистър“.

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (волейбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“, сектор „Волейбол“. Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт,  специалност  Спорт (волейбол) и ОКС „магистър“.

ВСИЧКИ със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share