НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА „Васил Левски“ получи оценка 9,32 и ШЕСТГОДИШНА акредитация в ПН 7.6. “Спорт“

НСА „Васил Левски“ получи оценка 9,32 (девет цяло и тридесет и две стотни) с решение на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт при Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за програмна акредитация в професионално направление 7.6. „Спорт“  със срок на валидност ШЕСТ години.

Това е третата по ред шестгодишна акредитация за НСА „Васил Левски“, след решенията на НАОА за институционална акредитация на НСА „Васил Левски“ с оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни) и  оценката 9,47 (девет цяло и четиридесет и седем стотни), която НСА „Васил Левски“ получи за програмна акредитация в професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“  също със срок на валидност ШЕСТ години.

-------------------------------------

Постоянната комисия по здравеопазване и спорт при НАОА на 05.05.2020 г. взе следните РЕШЕНИЯ:

1.       Дава програмна акредитация на професионално направление 7.6. Спорт в Националната спортна академия „Васил Левски“  на основание обща оценка 9,32 (девет цяло и тридесет и две стотни).

-          За ОКС „бакалавър“ в специалностите: „Спорт”, „Спортен мениджмънт”, „Спортна анимация” и „Адаптирана физическа активност и спорт” - редовно и задочно обучение;

-          За ОКС „магистър“ по специалностите на магистърски програми: „Спорт за високи постижения”, „Спортен мениджмънт“, „Спортна психология”, „Спортна журналистика”, „Спорт и сигурност”, „Спорт, фитнес, здраве”, „Олимпизъм и спорт”, „Спортна анимация”, „Адаптирана физическа активност и спорт”, „Адаптиран спорт и приобщаващо образование”, „Създаване и реализация на спортни шоу програми” и „СПА култура, източни и аква практики”.

2. Срокът на валидност на акредитацията е 6 (шест) години, в съответствие с чл. 79, ал. 4, т. 1 от ЗВО.

3. Определя общ капацитет на професионалното направление 7.6. Спорт  в Национална спортна академия „Васил Левски“ – 4200 студенти, от които за ОКС „бакалавър” – 3600 студенти (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „магистър” (редовна и задочна форма на обучение) – 600 студенти.

 

Повече информация за акредитацията на НСА вижте на: http://ww.nsa.bg/bg/page,1533

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share