НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

МОН – Спират да текат срокове до отмяна на извънредното положение

Във връзка  с приетия закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, уведомява ректорите на висшите училища, че:

Съгласно § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на закона „сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение“.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share