НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4214955 Картинка 10229396 Картинка 10530224 Картинка 7612683 Картинка 8851731 Картинка 10265465 Картинка 4018747 Картинка 11474923 Картинка 1949770 Картинка 9467240

XXV международна научна конференция "Личност, мотивация, спорт" - 29 май 2020 г.

Публикувано на 09 март 2020

 

П О К А Н А   ЗА  УЧАСТИЕ  В XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“

София, 29 май 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХXV научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски”.

 

Конференцията ще се проведе на 29.05.2020 г. в учебната база на НСА „В. Левски“ – гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21.  

 

В рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса и семинар за учители на тема „Приобщаващо образование – социално-психологически, педагогически и философски аспекти“.

 

До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на приобщаващото образование, физическото възпитание и спорта, вкл. адаптирано физическо възпитание и спорт и адаптираната физическа активност, на кинезитерапията, спортната анимация, спортния мениджмънт, спортната журналистика.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

*              Заявки за участие и резюмета се приемат до 10.05.2020 г.

Електронна форма за заявка за участие:

https://forms.gle/FHp21fdi8VzEFHus6

*              Срок за отговор за допускане до участие – до 20.05.2020 г.

*              Докладите трябва да бъдат изпратени на: е-mail: psy.nsa@abv.bg

ТЕМА: LMS 25

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

- 30 лв., за първи доклад и 20 лв. за втори.

- за докторанти и студенти - 10 лв.

         Таксата включва материали, кафе-пауза, отпечатване на докладите в сборника „Личност, мотивация, спорт“, Том 25.

Таксите се заплащат на 28 и 29.05. 2020 г. на касата на НСА.

 

Технически изисквания към докладите:

•   Шрифт – Times New Roman.

•   Paper Size – A5.

•   Един празен ред преди заглавието на първа страница.

•   Заглавие на български език – Font Size 12, главни букви,
 Center, Bold.

•   Трите имена на автора (авторите) – на български език – Font Size 10, Center, Bold.

•   Празен ред.

•   Заглавие на английски език – Font Size 12, главни букви,
 Center, Bold.

•   Трите имена на автора (авторите) – на английски език – Font Size 10, Center, Bold.

•   Празен ред.

•   Резюме – български език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.

•   Ключови думи - на български език, Font Size 9, Italic.

•   Един празен ред.

•   Резюме - английски език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.

•   Ключови думи - на английски, Font Size 9, Italic.

•   Един празен ред.

3. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:

•         Шрифт – Times New Roman,  Font Size 10.

•         Page Setup - Top: 15 mm, Bottom: 20 mm, Left:15 mm, Right:15 mm.

•         Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.

•         Отстъп (нов ред на абзац) - First Line: 0.5.

•         Автоматично пренасяне (Page Layout, Hyphenation, Automatic).

      

4. Таблиците и фигурите да са черно-бели, да бъдат направени с някои от разпространените програмни продукти и да бъдат интегрирани в текста.

5. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.

6. Фигурите да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.

7. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и).

8. При цитиране се използват следните кавички: „ “.

9. Библиографската справка се прилага в края на доклада, като се  подрежда по азбучен ред по фамилията на първия автор, описана съгласно библиографските стандарти.

          • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор.  Година на издаване. Заглавие. Местоиздаване: Издателство. Страници.

 Айзенк, Х. (1987). Общи особености на модела. – В: Модел за личност. С, Наука и изкуство.

     • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор. Година на издаване. Заглавие. В: Източник, брой/том, страници, Местоиздаване: Издателство.

 

Gailliot, M. T., Plant, E. A., Butz, D. A., & Baumeister, R. F. (2007). Increasing self-regulatory strength can reduce the depleting effect of suppressing stereotypes. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 281-294.

 

•         Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие

на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано),  Дата на публикацията; <Точен адрес на източника - в триъгълни скоби>; (Дата на достъп - в кръгли скоби).

 

10. След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.

 

11. Страниците да не бъдат номерирани.

    

     Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.

 

 


 
Facebook Twitter Share