НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Несрин Шюкри

На 24.03.2020 г. от 14.00 часа в зала А3 на НСА „ Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Несрин Иляз Шюкри-докторант на самостоятелна подготовка към катедра „ Кинезитерапия и рехабилитация“ на тема: „ Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие“, за придобиване на образователна и научна степен „ Доктор“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия“.

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Янчева

Членове на научното жури, съгласно заповед на Ректора ЗП-2132/18.12.19г. и  коригираща заповед ЗП-№ 106/30.01.2020 г.:

Научно жури:

Вътрешни членове:
1.     Проф. Незабравка Николаева Генчева, доктор
2.     Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м.
Резервен член: проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор

Външни членове:
1.     Проф. Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м.н
2.     Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор
3.     Доц. Мария Петрова Граматикова, доктор
Резервен член: проф. д.р Мария Василева Тотева, д.н.

Рецензенти:
Проф. Незабравка Николаева Генчева, доктор
Проф. д-р Ваня Недкова Недкова- Коларова, д.м.н.

Материалите на кандидата вижте ТУК 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share