НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Милена Здравчева

На 07.01.2020 г. от 13.00 ч. в  Зала  А3 на  НСА „Васил Левски”, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Милена Николова Здравчева на тема: „Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове”, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”,  професионално направление: 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“. 

Научен ръководител: доц. Кръстьо Згуровски, доктор

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 1610/29.10.2019 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:
1. Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор - НСА „Васил Левски“, катедра „ТАО“
2. Доц. Павел Симеонов Йорданов, доктор – НСА “Васил Левски”, катедра „Теория на спорта“
Резервен член: доц. Христо Стоянов Андонов, доктор - НСА “Васил Левски”, катедра “Теория на спорта”

Външни  членове: 
1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор - пенсионер
2. Проф. Димитър Атанасов Димитров, дн - пенсионер
3. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „ Св. Климент Охридски“
Резервен член: Доц. Еленита Кирилова Великова, доктор - УНСС

Председател на научното жури:   Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Рецензенти:
- Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор - вътрешен
- Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор – външен

Технически секретар: Албена Кирилова Вълчева

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share