НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Приключи втората международна среща по проект SENTA

В периода 06 – 09 октомври 2019, в Мурсия, Испания се проведе втора международна среща по проект „The Social Entrepreneurship Training Program for Athletes – SENTA“.

Той е с фокус върху социалното предприемачество в спорта като нов инструмент за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени настоящите и бъдещи дейности по проекта, както и създаването на обучителна платформа за предприемачество в спорта. В срещата участваха Калинка Гударовска и Ивайло Здравков от Асоциация за развитие на българския спорт и представители от партньорските държави Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,  Испания, Канада, Норвегия и Румъния.

Проект SENTA е фокусиран върху насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти.

Специалните цели на SENTA са да помогне на спортистите да разработят, финансират и реализират решения и идеи за социални, културни или екологични проблеми и да ги превърнат в икономически и социални ценности за себе си и за обществото. Да разработи иновативна учебна програма, която да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени елитните и пенсионираните спортисти в областта на социалното предприемачество в областта на спорта. Тези цели ще формират основата на програми за обучение за социално предприемачество, съсредоточено върху спорта, за организации/институции, отговорни за висшето образование на елитни спортисти. Това ще помогне на университетите да подкрепят двойната кариера на елитни спортисти.

Проект СЕНТА е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share