НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за асиситент

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 35 от 27 август 2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:
-          ЕДИН (по НКПД с код 24227081) в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (научно-приложна дейност в спорта) за нуждите на  Център за научна и приложна дейност в спорта при НСА „Васил Левски“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит.   Изисквания към кандидатите:   придобита ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  в професионално направление 7.6. Спорт. Предимство е придобита ОНС „Доктор“.

Срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 
1. автобиография;
2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
9. документ за владеене на чужд език;
10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653 ).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share