НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

От учебната 2019-2020 г. НСА стартира нова магистърска програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“

На свое заседание Академичният съвет на НСА прие новата магистърска програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ по професионално направление 7.6 „Спорт“. Тя стартира от учебната 2019-2020 година към Факултета по „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“.

Обучението в магистърската програма е насочено към разширяване и задълбочаване на усвоените в първата образователно - квалификационна степен ,,бакалавър” фундаментални теоретични и методико-практически знания и умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптираните спортове и приобщаващото образование с приоритетен акцент върху приобщаващото физическо възпитание. 

Кандидатите е нужно да притежават бакалавърска степен по спортни науки,  физическо възпитание или кинезитерапия. Лицата с бакалавърска или магистърска степен в други педагогически, здравни, социални или хуманитарни науки е нужно да преминат през допълнително обучение за придобиване на знания, свързани със спортната наука.

Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след  обучение в редовна форма с продължителност три семестъра (90 ECTS), съгласно приложения учебен план. Обучението завършва със защита на дипломна работа или с държавен теоретичен изпит.

Учебната документация и учебният план на новата магистърска програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ се намират на сайта на НСА в раздел Студенти/Магистри/Магистърски програми.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share