НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент – Румен Иванов Йосифов (2 октомври 2019)

На 02.10.2019 г. от 13.00ч. в Национална спортна академия  „Васил Левски”, Студентски град, зала 401, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност „Спорт“ (плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“. 

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 28 от 05 април 2019г. стр. 79-80.

Членове  на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-674/17.04.2019г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“  при НСА „Васил Левски“ от 10.04.2019г., Протокол № 3 в състав:

Вътрешни членове:

1. Проф. Николай Кирилов Изов, доктор

2. Проф. Румян Петков Христов, дн

3. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор

4. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Резервен член: Доц. Даниела Гергинова Оронова, доктор

Външни членове:

1. Проф. Петър Александров Банков, доктор

2. Проф. Петър Дончев Бонов, дн

3. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Резервен член: Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

Председател: Проф. Николай Кирилов Изов, доктор

Рецензенти:

1. Проф. Николай Кирилов Изов, доктор

2. Проф. Петър Александров Банков, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

-

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share