НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Ивелина Кирилова (на 25 септември 2019)

На 25.09.2019г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на рисковите фактори за инциденти при провеждане на занимания във водна среда на деца с увреждания“ с научен ръководител доц. Стоян Андонов, доктор за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”,  професионално направление: 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“  от ИВЕЛИНА СТАТЕВА КИРИЛОВА.

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 938/11.06.2019г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:

1. Проф. Николай Кирилов Изов, доктор - НСА „Васил Левски“, катедра „Водни спортове“

2. Доц. Даниела Гергинова Оронова, доктор – НСА «Васил Левски», катедра „Водни спортове“

Резервен член: доц. Стефка Колева Джобова, доктор - НСА «Васил Левски», катедра «Водни спортове»

Външни  членове: 

3. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

4. Проф. Петър Александров Банков, доктор

5. Доц. Боряна Георгиева Туманова, доктор – Софийски университет „Климент Охридски“

Резервен член: Проф. Юлия Георгиева Мутафова- Заберска, доктор

Председател на научното жури:   Проф. Николай Кирилов Изов, доктор

Рецензенти:

- Проф. Николай Кирилов Изов, доктор - вътрешен

- Проф. Петър Александров Банков, доктор - външен

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share