НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - Михаил Кончев (на 3 септември 2019)

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа в 232 кабинет на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Статистически методи в спорта) за нуждите на катедра „Теория на спорта“ с кандидат инж. Михаил Кончев, доктор.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП № 888/03.06.2019 г.:

Вътрешни членове:
1. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
2. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
3. Доц. Михаил Любомиров Михайлов, доктор
4. Доц. Христо Стоянов Андонов, доктор
Резервен член: проф. Росица Стефанова Църова, доктор

Външни членове:
1. Проф. Емил Петров Денчев, дн - УНСС
2. Доц. Александър Димов Димов, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“
3. Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор - пенсионер
Резервен член:  проф. Петър Александров Банков, доктор – пенсионер

Председател на научното жури: проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Рецензенти:
-
Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
- Доц. Александър Димов Димов, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share