НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Борислава Петрова

На 17.04.2019 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Борислава Костадинова Петрова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Теория на спорта” на тема: “Влияние на тренировъчния процес върху взаимоотношенията на енергоосигуряващите системи при функционални изследвания“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 228/01.03.2019 г.

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн – председател на журито

2. Проф. Румян Петков Христов, дн
Резерва: доц. Михаил Любомиров Михайлов, доктор


Външни членове:
1. Проф. Димитър Атанасов Димитров, дн – пенсионер
2. Проф. Невена Стоянова Пенчева, доктор – Югозападен университет - Благоевград
3. Доц. д-р Ганчо Драгомиров Матеев, доктор – пенсионер

Резерва: доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор – пенсионер

Рецензенти:

Проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн

Проф. Невена Стоянова Пенчева, доктор

Секретар на научното жури: Елмира Стефанова Димитрова

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share