НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Цветелина Бижева

На 22.01.2019г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3 , ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: “Проучване на ефекта от приложена кинезитерапевтична методика върху функционалния дефицит при болни след неврохирургично лечение на дегенеративни спинални заболявания” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура)”, професионално направление: 7.4. Обществено здраве от ЦВЕТЕЛИНА СТАНИМИРОВА БИЖЕВА

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 2205/12.12.2018г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:

1. Доц. Кристин Людмилова Григорова- Петрова, доктор - НСА „Васил Левски“ катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

2. Доц. д-р Антоанета Василева Димитрова, доктор - НСА „Васил Левски“ катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

Резервен член: Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, дм- НСА „Васил Левски“ катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“

Външни членове:

3. Проф. Костадин Кирилов Костов, доктор – Софийски университет

4. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор - ЮЗУ

5 . Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор - ЮЗУ

Резервен член: Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн- гр. София

Председател на научното жури: Доц. Кристин Григорова- Петрова, доктор

Рецензенти:

- Доц. Даниела Иванова Попова, доктор - външен

- Доц. Кристин Григорова- Петрова, доктор - вътрешен

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share