НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Димитър Райнов Загорски

На 26.09.2018 г., от 15.30 часа в зала А-3 на НСА "Васил Левски", Студ. град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Димитър Райнов Загорски - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Анатомия и биомеханика" на тема: "Изследване на морфологичните, биомеханичните и техническите фактори за травматизъм при състезатели по карате", за придобиване на образователната и научна степен "Доктор", по научна специалност "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ), професионално направление 7.6. "Спорт".

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кирилова Гикова, доктор;

Рецензенти: проф. д-р Мария Василева Тотева, дн и доц. инж. Огнян Кирилов Тишинов, доктор.

Научно жури

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов, доктор

2. Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

Резервен член: доц. д-р Надя Георгиева Савова, доктор

Външни членове:

1. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

2. Проф. Ангел Божичков Крумов, доктор

3. Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор - ВВМА

Резервен член: доц. д-р Александър Велков Пешев, доктор - МБАЛ "Сердика"

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share