НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Микел Ценай

На 03.07.2018 г. от 13.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Микел Ценай на тема: „ Оптимизиране на техническата подготовка на 10-12 годишните млади футболисти, основен критерий за подбор и начално обучение по футбол” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор в професионално направление 7.6 Спорт, докторска програма – Теория и методология на спортната наука.

Научен ръководител: доц. Владимир Чернев, доктор

Рецензенти: доц. Кръстьо Згуровски, доктор, доц. Паскал Паскалев, доктор

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

1. доц. Кръстьо Тодоров Згуровски, доктор

2. доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор

Резерва: проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Външни членове:

3. доц. Паскал Паскалев Паскалев, доктор - пенсионер

4. доц. Венцислав Иванов Гаврилов – ХТМУ

5. проф. Давид Велчев Давидов, дн – пенсионер

Резерва: доц. Борис Лазаров Маринов


Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share