НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за асистенти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

                На основание чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от  06.06.2018 г., протокол 24, обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

-           ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна  проверка на знанията и практическа подготовка на кандидатите (преподавателски и комуникационни умения). Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (гимнастика),  ОКС „Магистър“. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (баскетбол) за нуждите на катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“.  Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“,  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), ОКС „Магистър“. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.


Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21 към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. декларация за предоставяне и обработване на лични данни (по образец на адрес http://www.nsa.bg/bg/page,1653);

5. медицинско свидетелство;

6. свидетелство за съдимост;

7. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

8. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

10. документ за владеене на чужд език;

11. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

12. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share