НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Мустафа Ялваръджъ

На 19.06.2018 г. от 14:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Мустафа Ялваръджъ– докторант вредовна форма на обучениекъм катедра „Психология, педагогика и социология“ на тема: „Работоспособност и психични състояния при хора, занимаващи се с физическо възпитание и спорт за аутисти в Р. Турция“, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)“, професионално направление 7.6. Спорт.

Научен ръководител:проф. Михайл Живков Георгиев, доктор

Членове нанаучното жури, съгласноЗаповед на Ректора ЗП – 899/14.05.2018 г.

Рецензенти:доц. Иванка Алипиева Тошева, доктор, и проф. Димитър Танев Кайков, дн


Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн – председател на журито
2. Доц. Иванка Алипиева Тошева, доктор
Резерва: доц. Галина Димитрова Домусчиева - Роглева, доктор


Външни членове:
1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн - пенсионер
2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор - пенсионер
3. Проф. Снежана Евлогиева Илиева, дн - СУ
Резерва: проф. Румяна Божинова Манова, доктор - ИИНЧ

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share