НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Татяна Христакиева

На 20.06.2018 г. от 14:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационниятруд наТатяна Вълкова Христакиева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Психология, педагогика и социология“ на тема: „Влияние на интерактивни техники върху обучението по английски език при студенти от НСА „Васил Левски“ за придобиване на образователната и научна степен“Доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“.

Научен ръководител: проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 898/14.05.2018 г.

Рецензенти: доц. Живка Желязкова-Койнова, доктор, и проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор


Научно жури
Вътрешни членове:
1. Доц. Иванка Алипиева Тошева, доктор – председател на журито
2. Доц. Живка Тодорова Желязкова-Койнова, доктор
Резерва: доц. Владимир Тенев Чернев, доктор


Външни членове:
1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн - пенсионер
2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор - пенсионер
3. Доц. Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева, доктор - НБУ
Резерва: доц. Стайко Цонев Цонев, доктор - пенсионер

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share