НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Ива Маргаритова Димова

 

На 20.06.2018 г. (сряда) от 15:30 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ИВА МАРГАРИТОВА ДИМОВА – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Лека атлетика“, с тема на дисертационния труд: „Структура и съдържание на годишната подготовка при състезателки с различна квалификация в гладкото бягане на 400 метра“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Апостол Николов Славчев, доктор

Рецензенти: проф. Марин Георгиев Гъдев, дн, проф. Надежда Георгиева Йорданова, дн – Шуменски университет

Научно жури

Вътрешни членове:
1. Проф. Стефан Георгиев Стойков, дн – председател
2. Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн
Резервен член: доц. Пламен Любенов Нягин, доктор

Външни членове:
1. Проф. Надежда Георгиева Йорданова, дн – Шуменски университет
2. Проф. Иван Йорданов Иванов, дн – пенсионер, ВИАС
3. Доц. Йордан Нешов Йотов, доктор - пенсионер - ВТУ
Резервен член: доц. Рашко Спиридонов Томов, доктор – пенсионер, ТУ Габрово

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share