НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Панайотис Цимплис

На 31.01.2018г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3 , ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия при хронична лумбосакрална болка вследствие мускулна дисфункция“, с научен ръководител проф. Николай Попов, ДН, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура), професионално направление: 7.4. Обществено здраве от ПАНАЙОТИС ЙОАННИС ЦИМПЛИС

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед: ЗП – 2390/19.12.2017г., в състав:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН, НСА „Васил Левски“, катедра „ТМКТ“.

2. Доц. Дияна Александрова Попова - Добрева, доктор, НСА „Васил Левски“, катедра „ТМКТ“.

Резервен член:, доц. Любомира Найденова Саздова, доктор- катедра „ТМКТ“.

Външни членове:

1. Доц. Нина Иванова Борисова, доктор – Медицински университет - гр. Плевен.

2. Доц. Таня Николаева Мегова, д.п. – Медицински университет- гр. Плевен.

3. Доц. Руска Василева Паскалева, дм, - Тракийски университет, гр.Стара Загора.

Резервен член: Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор – Медицински университет, гр. Плевен.

Рецензенти:

- Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН – вътрешен

- Доц. Нина Иванова Борисова, доктор - външен

Председател: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Технически секретар: Силвия Иванова Димитрова.

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share