НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Димитър Николов

На 28.11.2017г. от 15.30 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ, тема: „Кинезитерапия при сколиоза след завършване на растежа на гръбначния стълб“ с научен ръководител проф. Евгения Димитрова, ДН, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура), професионално направление: 7.4. Обществено здраве.

Състав на научното жури утвърдено, съгласно Заповед: ЗП - 2012/07.11.2017г.

Вътрешни членове:

1. Проф. Зоя Кирилова Горанова, ДН

2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

Резервен член: Доц. Диана Александрова Попова - Добрева, доктор

Външни членове:

1. Проф. д-р Тройчо Динев Троев дмн – ВМА, гр.София.

2. Проф. д-р Георги Цотов Георгиев, дм – ВМА, гр.София.

3. Доц. Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди, доктор, Медицински университет, факултет Обществено здраве, гр.София.

Резервен член: Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор – Медицински университет, гр. Плевен.

Председател на научното жури: . Проф. Зоя Кирилова Горанова, ДН

Рецензенти:

- Проф. д-р Тройчо Динев Троев дмн - външен

- Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор - вътрешен

Технически секретар: Силвия Иванова Димитрова

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share