НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 19.10.2017 г., протокол 17 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

                     ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (свободна борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност „Борба“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна психология), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност Психология;

ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;

 

ДОЦЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Теория и методика на спортната тренировка), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Основи на научните изследвания в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Биохимия и биохимия в спорта), за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група хвърляния), за нуждите на катедра „ Лека атлетика“.

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 90 ОТ 10.11.2017 Г., СТРАНИЦА 55

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share