НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за асистенти

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от   19.10.2017  г., протокол № 17 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

 

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Хандбал, ОКС „Магистър“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Баскетбол, ОКС „Магистър“;

-          ДВА в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатитеОКС „Бакалавър“,  професионално направление 1.3., Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Магистър“ ;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Спорт (лека атлетика), ОКС „Магистър“ (Кондиционна подготовка).

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

 

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“,   стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share