НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Петър Доганов

Официална защита на дисертационен трудна тема:„Прецизно ориентиране като алтернатива за заниманията по спорт във висшите училища“ с научен ръководител проф. Валентин Гърков, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“, професионално направление 7.6. Спорт от Петър Иванов Доганов.

Официалната защита ще се състои на 27.09.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:
1. доц. Александър Методиев Шопов, доктор
2. доц. Тодор Иванов Педев, доктор
Резервен член: доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Външни членове:
1. проф. Атанас Ангелов Георгиев, доктор –ЮЗУ „Неофит Рилски”
2. доц. Валентин Димитров Владимиров – ТУ – гр. София, филиал гр. Пловдив
3. доц. Георги Панайотов Жълтов, доктор
Резервен член: доц. Антон Александров Хиджов, доктор – СУ „Св. Кл.Охридски”

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share