НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурси за академични длъжности:

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Спортна медицина за нуждите на катедра „Спортна медицина“;

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (плуване) за нуждите на катедра „ Водни спортове“;

ДВАТА със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обявени в Държавен вестник брой 46 от 09 юни 2017 г., стр. 19

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share