НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за докторанти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните професионални направления:

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6 СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

2. Докторска програма „Спортна психология“8

2

 


2

1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - Докторска програма „Кинезитерапия“

2

 

7.5 ЗДРАВНИ ГРИЖИ – Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски, Студентски град. Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 43 от 30 май 2017 г., стр. 53

СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА НА КОМПЮТЪР!

 

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

Лична карта№ ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………..

/ж.к., ул., бл., вх., ап./

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение в професионално направление: …….…………

/напишете вярното/

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

2. Автобиография

3. …………………………………

4. ……………………………..….

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

Автобиография – европейски стандарт.

Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share