НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за асистенти

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 27.04.2017 г., протокол № 14 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (История на физическото възпитание и спорта) за нуждите на катедра Мениджмънт и история на спорта. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ и ОКС „Магистър“, специалност „Спортен мениджмънт“, преподавателски и научен опит по история на физическото възпитание и спорта. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна проверка на знанията.

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (за учебните дисциплини: Кинезитерапия при нервни и психични болести; Кинезитерапия при вътрешни болести; Кинезитерапия в педиатрията) за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в специалност „Кинезитерапия“ и ОКС „Магистър“ в специалност „Кинезитерапия“. Форма на провеждане на конкурса - писмена и устна проверка на знанията.

Двата конкурса със срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share