НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за главен асистент - кинезитерапия

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурс за академичната длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 36 от 05.05.2017 Г., СТР. 15

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share