НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН ; Проф. Свилен Нейков, доктор ; Доц. Михаил Михайлов, доктор ; Доц. Христо Андонов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН ; Доц. Любен Кръстев, доктор
Ръководител сектор - Доц. доктор Михаил Михайлов

Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Конспекти Учебни материали

УЧЕБНА ПРОГРАМА (за Треньорски факултет)

МОДУЛ: Теория и методика на спортната тренировка
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: спорт
КУРС: III СЕМЕСТЪР: 5 и 6
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 90 часа
ECTS: 6
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. Даниела Дашева, д.п.н., гл.ас. Любен Кръстев, доктор, гл.ас. Свилен Нейков, доктор,

УЧЕБНИЦИ:  

  • Желязков, Цв. Д.Дашева (2002). Основи на спортната тренировка. ГераАрт, София.
  • Желязков, Цв., Д.Дашева (2000). Тренировка и адаптация. Комливекс, София
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, Св.Нейков (1998). Ръководство за семинарни упражнения по Основи на спортната тренировка за студентите от НСА. НСА, София.
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, С.Иванов, К.Живкова (2001). Ръководство по Теория и методика на спортната тренировка за спортните училища. ГераАрт. София.

 

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:

Изпитът по “Основи на спортната тренировка” е комбиниран. Крайната оценка се оформя въз основа на:

  • писмен контролен тест за всеки модул;
  • писмен изпит върху целия учебен материал;
  • устен изпит ( в някои случаи) за оформяне на крайната оценка.

 

АНОТАЦИЯ: Целта на обучението е да се задълбочат и разширят теоретико-методичните знания на студентите за същността на спортната подготовка при висококвалифицирани спортисти на базата на единен понятиен апарат. По този начин предметът “Основи на спортната тренировка” създава необходимата методологична основа за естествен преход от общотеоретичните към тясно специализираните знания по съответния спорт и дисциплина.

Структура и съдържание на учебната програма

Модули

Съдържание на модулните единици

Л

У

Текущ контрол

1. Методологични основи на спортната тренировка I.1. Спортът като обществено явление – генезис, същност, социални функции. Спорт за високи постижения – характеристика, класификация. 2 2 Тест №1
I.2. Закономерности и тенденции в развитието на спортните постижения. Историческа динамика, логистичен закон – основни стадии. 2 1
I.3. Теорията на спорта като система от научни знания – етапи на формиране. Предметна облост, предмет, съдържание, методи на изследване, структура. 2  
I.4. Система на спортна подготовка – основни структури и системообразуващи фактори – генотипни, фенотипни, материално-технически, управленчески. 2 2
2. Същност на спортната тренировка като единен педагогически процес II.1. Тренировката като сложен адаптационен процес – основни стадии и фази. Същност на срочната и кумулативната адаптация. 2 2 Тест №2
II.2.Натоварване и адаптационни възможности. Структура на натоварването – външно и вътрешна (функционално): величина, характер, насоченост. 2 2
II.3. Оптимизиране на тренировъчните натоварвания. Диапазон на въздействие. Същност на екстремалните, средните и малките натоварвания. 2 1
II.4. Умората като функция на натоварването. Видове умора – по характер, обхват и величина. Фактори на умората. 2  
II.5. Възстановяването като функция на умората. Видове възстановяване – срочно, текущо, късно. Хетерохронизъм на възстановителния процес. 2  
3. Тренираност и спортна форма. Средства, методи и принципи на спортната тренировка.

III.1. Тренираността като функция на натоварването. Морфофункционални, двигателни и спортно-технически критерии по групи спортове.

2 2 Тест №3
III.2. Спортната форма като функция на тренираността. Основни фази – дискусионни проблеми. Управление на спортната форма. 4 2
III.3. Средства и методи на тренировката – основни класификации. Характеристика на методите за натоварване – принципи, схеми и варианти. 2 1

III.4. Основни принципи на спортната тренировка. Характеристика и взаимовръзка между принципите.

2  
4. Особености на двигателната дейност в спорта. Човешката моторика като многомерна система.

IV.1. Двигателна дейност и двигателни качества. Силата като двигателно качество. Видове сила. Фактори на мускулната сила.

2   Тест №4

IV.2. Методика на силовата подготовка- основни принципи. Методи за развиване на силовата издръжливост – основни схеми и варианти.

2 1

IV.3. Методи за развиване на максимална сила – класификация, характеристика и начин на приложение.

2 1

IV.4. Методи за развиване на динамична сила – класификация, характеристика и начин на приложение.

2 2
IV.5. Теория и методика на тренировката за бързина. Основни форми на бързината. Фактори на бързината. Методика на бързината. 2 1
5. Теория и методика на тренировката за издръжливост, ловкост и гъвкавост. V.1. Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове издръжливост. Фактори на издръжливостта. 2   Тест №5
V.2. Методика на издръжливостта – основни принципи. Методи за развиване на аеробните възможности – равномерен, променлив, интервален, интервално-променлив – основни схеми. 4 3
V.3. Методи за развиване на анаеробните възможности. Основни схеми на повторния и интервално.променливия методи. 2 2
V.4. Теория и методика на тренировката за ловкост и гъвкавост. Характеристика на качествата. Методика – основни принципи. 2 2
6. Технико-тактическа подготовка. Управление на тренировъчния процес.

VI.1. Основи на техническата подготовка. Същност на спортната техника – структура, развитие, функциониране. Средства и методи на техническата подготовка.

2   Тест №6
VI.2. Основи на тактическата подготовка. Същност на спортната тактика – средства, способи и форми. Задачи и съдържание на тактическата подготовка. 2  
VI.3. Управление на спортната тренировка. Общометодологични проблеми. Програмиране на тренировъчния процес. Методология и приложни аспекти на програмирането. 2  
VI.4. Периодизация на тренировъчния процес. Макроструктура,мезоструктура, микроструктура - видове и основна характеристика. 2 2
VI.5. Особености на спортната тренировка в неспецифични условия – височинни, климатични, времеви и др. 2  

VI.6. Контрол на тренировъчния процес. Видове контрол – оперативен, текущ, етапен. Технология на контрола – измерване, оценяване, оптимизиране.

2 1

Общо:

60 30
??????? ??? Facebook Twitter Share