НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Спортна медицина

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. д-р Диана Димитрова, доктор ; Проф. д-р Иван Мазнев, доктор ; Доц. д-р Богдана Илинова, доктор ; Доц. д-р Евелина Милошова, доктор ; Доц. д-р Станислав Цветков, доктор ; Гл. ас. д-р Любомир Младенов ; Ас. д-р Анна Николова ; Ас. д-р Галина Сувариева, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. д-р Мария Тотева, ДН ; Доц. д-р Станимир Петков, доктор

Изисквания към студентите

Сектор “Спортна медицина”

 

1. Практическите упражнения и лекциите са задължителни за всички студенти от Треньорски и Учителски факултет и факултет “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”.

2. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

3. Индивидулната работа в практическите упражнения се извършва в специална протоколна тетрадка, която е задължителна за всички студенти.

4. Курсът на обучение по Спортна медицина е в 2семестъра и завършва с писмен изпит – тест.

5. При приключване на определен раздел от практическите упражнения се провежда тест с цифрова оценка. За да бъдат допуснати до семестриален изпит, студентите трябва да са издържали и 4-те теста.

6. Семестриалният изпит представлява тест, който включва въпроси с повече от 1 верни отговори. Оценката от теста се формира от разликата между процентите на верните и грешните отговори на теста. Ако тази разлика е до 40% студентът получава оценка слаб 2; 41% - 54% - среден 3; 55 - 68% - добър 4; 69 - 82%- много добър 5 и над 83% - отличен 6. Всяка работа се оценява от двама преподаватели, единият от които е хабилитиран.

 

 

Учебна литература

Димитрова Д. Основи на спортната медицина. Авагард „Прима“, София, 2017, ISBN 978-619-160-904-8

Димитрова Д. Спортна медицина. Авагард „Прима“, София, 2018, ISBN 978-619-160-980-2.

Д. Димитрова, Хранене и спорт, НСА Прес, 2014

Д. Димитрова, Долекарска помощ, Болид-инс, 2015.

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология. Избрани теми по хигиена и екология за студенти от НСА, Болид-инс, 2015.

 С. Петков, М. Тотева, И. Мазнев, Д. Димитрова. “Практически упражнения по спортна медицина” . Учебно помагало за студентите от НСА. Първа част.

 С. Петков, Д. Димитрова, И. Мазнев, Е. Милошова, В. Русимов. “Практически упражнения по спортна медицина” . Учебно помагало за студентите от НСА. Втора част.

Д. Димитрова. Практически упражнения по хигиена. Учебно помагало за студенти от НСА.

М. Тотева. Соматотипология в спорта, изд. “НСА Прес”, 1992.

М. Тотева. Хигиенни проблеми в училищната възраст, 1991.

Сподели във Facebook Twitter Share