НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6494101 Картинка 10237009 Картинка 8030941 Картинка 3543067 Картинка 564600 Картинка 6610773 Картинка 5958624 Картинка 1062492 Картинка 2367896 Картинка 11264061

Сектор Ритмика и танци

Корепетитори -
Ръководител - Доц. доктор Бисер Григоров

Преподаватели- Доц. Бисер Григоров, доктор, Доц. Златин Костов, доктор

Изисквания към студентите

Редовните студенти от Учителски факултет (УФ) изучават Ритмика и танци през І и ІІ семестър от своето обучение. Вторият семестър е предвиден за упражнения по методика на преподаване (МП) на българските танци. Студентите прилагат на практика наученото през първия семестър, като решават минимум по три практически задачи:

 1. Начално разучаване
 2. Затвърждаване и усъвършенстване
 3. Разгряване
 4. Преговор

За задочното обучение в учителския факултет изискванията са същите като при редовните студенти. Заниманията са в ІІІ и ІV семестър и завършват с текуща оценка.

За студентите от Треньорски факултет ( ТФ), които придобиват втора специалност “ учител” ( Т/У), както и за студентите от факултет Кинезитерапия ( КТ ) е предвиден по един семестър, съответно VІ семестър за ТУ и І семестър за КТ.

Изисквания:

 1. Заниманията по Ритмика и танци се провеждат в залата по хореография на закрити спортни съоръжения .
 2. Задължително изискване е наличието на спортно облекло.
 3. За всички студенти от УФ е задължително закупуването на Практическо ръководство по Ритмика и танци от книжарницата на НСА “ В. Левски”

Оценяване:

 1. За студентите от УФ - Средноаритметичната оценка от задачите по МП образува оценката на теоретичните познания по дисциплината. Обучението приключва с практически изпит върху изучавания материал. Двете оценки формират крайната оценка по Ритмика и танци.
 2. За студентите от КТ - В рамките на семестъра се провеждат два практически теста, които формират крайната оценка.
 3. За студентите от ТФ ( Т/У ) - Практически изпит върху изучавания материал.

Учебна литература по ритмика и танци:

 1. Григоров, Б. ,Ритмика и танци - практическо ръководство, София НСА Прес, 2003.
 2. Въгларов, С., Български народни хора и танци, София, Медицина и физкултура, 1976 г.

 

 
Facebook Twitter Share