НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Философия и социология на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Боряна Ангелова-Игова ; Гл. ас. Албена Димитрова , доктор ; Ас. Камен Бинбелов
Хонорувани преподаватели- Доц. Стайко Цонев, доктор
Социолог -

Конспекти Учебни програми

Конспект

по

Философия и Философия на спорта

(1 курс, 1 семестър - ТФ; 1 курс, 2 семестър - УФ)

 

1. Философски размисъл върху спорта като културен феномен.

2. Философия на спорта. Основни понятия.

3. Човешката агоналност. Генезис на спортния агон.  

4. Основни процеси на цивилизоване и рационализиране на спорта.

5. Себепознание в спорта. Спортсменство

6. Спорт, игра, сериозност на играта

7. Логос, мит, ритуал, игра, спорт

8. Култура, игра, спорт

9. Културна индустрия и спорт

10. Фрагменти на спортния дискурс: джендър, фенотип, страта

11. Политическа философия на спорта: Държава, Съюз, Глобализация.

12. Тялото „направено“ за спорт. Homo Sacer

13. Философията на Олимпизма

14. Медиализираният спорт

 

 

КОНСПЕКТ

по „СОЦИОЛОГИЯ НА СПОРТА”

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

ПО ОСНОВНА И НОВА СПЕЦИАЛНОСТ – СПОРТ, СА, СМ

(ІV курс, 7 семестър, редовна форма на обучение)

 

1.     Социологията като наука за обществото.

2.     Обществото като специфичен обект на познание и основна категория в социологията.

3.     Игра и спорт. Игрови теории.

4.     Култура. Физическа култура. Спортна култура.

5.     Социология на спорта като научна и учебна дисциплина.

6.     Институционализация на спорта.

7.     Спортна кариера.  Де социализация и ре социализация на спортиста.

8.     Спорт и социализация на личността.

9.     Социална организация на спорта.

10.  Социална стратификация и мобилност в спорта. Жизнена стратегия.

11.  Социологическа същност на елитния спорт. 

12.  Спортът в глобалната епоха. Олимпизъм.

13.  Девиантно поведение в спорта. Социален контрол.

14.  Основни форми на социални отклонения в спорта.

15.  Спорт и образование. Социологическо взаимодействие.

16.  Спорт и политика. Социологическо взаимодействие.

17.  Спорт и масмедии. Социологическо взаимодействие.

18.  Обществено мнение и спорт.

19.  Същност и задачи на теоретичното и емпиричното социологическо изследване в спорта.

20. Методи за изследване в сферата на спорта.

 

 

КОНСПЕКТ

по „СОЦИОЛОГИЯ НА СПОРТА”

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

ПО ОСНОВНА И НОВА СПЕЦИАЛНОСТ – СПОРТ, СА, СМ

(ІV курс, 8 семестър, V курс, 9 семестър задочна форма на обучение)

 

1.    Социологията като наука за обществото.

2.    Обществото като специфичен обект на познание и основна категория в социологията.

3.    Игра и спорт. Игрови теории.

4.    Култура. Физическа култура. Спортна култура.

5.    Социология на спорта като научна и учебна дисциплина.

6.    Институционализация на спорта.

7.    Спортна кариера.  Де социализация и ре социализация на спортиста.

8.    Спорт и социализация на личността.

9.    Социална организация на спорта.

10. Социална стратификация и мобилност в спорта. Жизнена стратегия.

11. Спорт и образование.

12. Спорт и политика.

13. Спорт и масмедии.

14.                     Обществено мнение и спорт.

 

 

Литература:

 

1. Гидънс, А. 2003. Социология.,С., Прозорец.

 2. Лубышева, Л. 2001. Социология физической культуры и спорта. Академия. Москва

 3. Мирчев, М. 2011. Покана за социология. С. М-8-М издател.

 4. Пономарьов, Н. 1977. Социални функции на физическата култура и спорта. Медицина и физкултура. С.

 5. Пономарев, Н. 1998. Социология физической културы: Учебное пособие.

 6. Стойчев, А. 1996. Социология на спорта. Изд. НСА. С.

 7. Фотев, Г. 1993. История на социология. Том втори. Университетско издателство “Св.Климент Охридски“. С. 

 8. Фотев, Г. 2004. Диалогична социология. Изток, Запад. С.

 9. Фотев, Г. и колектив. 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета. С.

10. Хьойзинха, Й. 2000. HOMO LUDENS. Изследване на игровия елемент в културата. Изд. „Захари Стоянов”. С.

11. Цонев,С. 1997. Спортът като социална институция.-в: Годишна

научна конференция на НСА, 23 май 1995 г., Първи том, ІІ секция, с.

5-11.

12. Цонев, С. 2002. Олимпизъм и глобализъм. в: Спорт & Наука, бр.4, с.89-94.

13. Laker, Anthony. 2002. Sociology of Sport and Physical Education. (Published in the Taylor & Francis e-Library).

14. Kenyon, G.S. 1981. Sociology of sport: On becoming a sub discipline, In: Brown, R.S. and Grotty, B.J. (Eds) – New perspectives of man in action, Englewood Cliffs, New Jersy, p.p. 163-180.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share