НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Педагогика

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН ; Доц. Ина Владова ; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Доц. Иванка Тошева

Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Конспект

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Катедра Психология, педагогика и социология


КОНСПЕКТ ПО ПЕДАГОГИКА 
ЗА ОКС ”БАКАЛАВЪР”
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „СПОРТ” И „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

1.Педагогиката като наука. Предмет, обект, основни понятия и характерни черти. Връзка на педагогиката с другите науки.

2.Историческо развитие на педагогиката. Школи и направления.

3.Диференциация, интеграция и система на педагогическата наука. Спортна педагогика - предмет и области на приложение.

4.Наблюдението и експериментът като методи за педагогическо изследване.

5.Анкетни методи за педагогическо изследване. Социометрия.

6.Експертна оценка. Тестове. Метод на полярните профили.

7.Процесът на обучение - същност и характеристики.

8.Структура на процеса на обучение - основни етапи.

9.Система на образованието - същност и модели. Тенденции в развитието на образованието.

10.Съдържание на обучението. Учебен план и учебна програма - европейски измерения.

11.Принципите за: нагледност; системност и последователност; съзнателност и активност при обучението.

12.Принципите за: достъпност; индивидуален подход; трайно овладяване на знанията.

13.Словесни методи на обучение.

14.Нагледни методи на обучение.

15.Практически методи на обучение.

16.Проверка и оценка на знанията - същност, функции и методи.

17.Системи за организация на обучението. Класически и съвременни системи (електронно, дистанционно обучение и др.).

18.Урокът - основна форма за организация на обучението. Изисквания към урока.

19.Неурочни форми на обучение.

20.Развитие и възпитание на личността. Теории за развитието. Наследственият фактор за развитието.

21.Социалната среда и възпитанието като фактори за развитието. Спортът - фактор за развитието.

22.Възпитателен процес - същност, особености и структура.

23.Методи на възпитание - същност и обусловеност. Убеждаване, внушение, личен пример.

24.Поощрение и наказание като методи на възпитание.

25.Самовъзпитание на личността.

26.Нравствено възпитание.

27.Волево възпитание.

28.Интелектуално възпитание.

29.Физическо възпитание.

30.Естетическо възпитание.

31.Педагогическо общуване - същност, значение и функции. Стилове на педагогическо общуване.

32.Взаимоотношения, трудности и конфликти при педагогическото общуване в спорта.

33.Професионално-личностен модел на спортния педагог. Педагогически тренинг.

34.Семейно възпитание и спорт.

ЛИТЕРАТУРА

Милева, Ел. Педагогика на физическото възпитание и спорта, С., Авангард Прима, 2012.

Милева, Ел. Теоретични основи на физическото и спортното възпитание, С., Авангард Прима, 2010.

Милева, Ел. Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика, С., БПС, 2002.

Тодоров, Ат., Ел. Милева. Педагогиката на спорта като наука, С., НСА, 2001.

Ценева, Евд. Спортна педагогика. С., изд. УНСС, 1998.

Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1996.

Теория на възпитанието (съст. проф. Любен Димитров), С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1999-2000.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share