НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Педагогика

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН ; Доц. Ина Владова ; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Доц. Иванка Тошева

Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Конспект

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за треньори по вид спорт

МОДУЛ:

Педагогика /Дидактика и Теория на възпитанието/

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Спорт

КУРС:

ІІ

СЕМЕСТЪР:

ІІІ, ІV

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

90 часа

ЕСТS:

6

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. Евдокия Ценева, доктор; доц. Елеонора Милева, доктор; гл.ас. Иванка Тошева, ас. Ина Владова

УЧЕБНИЦИ:

  1. Ценева, Е. Спортна педагогика, С., ИЦТТ “Информа”, 1998
  2. Милева, Е. Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика, С., БПС, 2002
  3. Андреев, М. Процесът на обучението/ Дидактика, С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 1996
  4. Теория на възпитанието. Автор. Колектив, С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1996

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: Два писмени тестови изпита и писмен теоретичен изпит

АНОТАЦИЯ: Целта на обучението по педагогика е да осигури професионална компетентност на бъдещите треньори за същността на педагогическата наука и приложението на педагогическите знания в сферата на спорта. Централно място е отделено на обучението и възпитанието като социални технологии с фундаментално значение за личностното развитие, както и на специфичното им проявление в тренировъчния , състезателен и възстановителен процес.
Набелязани са интердисциплинарните връзки с други изучавани науки. Формирането на начални умения и отношение към професионалната дейност се постига чрез анализ на педагогически казуси и ситуации от спортната практика.

 

Съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ
контрол

1.

Научен статут на педагогиката.Предмет, обект, основни понятия. Основни етапи в историческото развитие и съвременно състояние на педагогическата наука. Система на педагогическите дисциплини. Спортна педагогика. Приложение на педагогическата теория в тренировъчния и състезателния процес. Методи за педагогическа диагностика.

8

7

 

2.

Дидактиката - обща теория на обучението. Процесът на обучение като специфична познавателна дейност. Спортното обучение - същност, особености, структура. Дидактически принципи и технологии.

8

7

Писмен
тестов
изпит

3.

Организация на обучението, контрол и оценка на спортните резултати и постижения. Системи и форми на обучение /индивидуални, групови/. Тренировката - основна форма за организация на спортното обучение. Спортно образование - състояние, тенденции и перспективи.

8

7

4.

Теория на възпитанието. Възпитанието като социален феномен - съдържателни и функционални характеристики. Възпитанието като фактор за личностното израстване на спортиста. Връзката възпитание - социална среда - наследственост.

7

8

5.

Възпитанието като личностен процес. Същност, особености и структура. Методи на възпитание. Основни направления във възпитателния процес - физическо, интелектуално, нравствено, волево, естетическо. Самовъзпитание и спорт.

8

7

Писмен
Тест /или
Реферат/

6.

 

Професионално-личностен модел на треньора. Подготовка, професионално-личностни качества, социални и функционални характеристики на професията. Спортен морал и спортна етика. Педагогически измерения на общуването в спорта.

6

9

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share