НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Педагогика

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН ; Доц. Ина Владова ; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Доц. Иванка Тошева

Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Конспект

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за учители

МОДУЛ:

Педагогика /Дидактика и Теория на възпитанието/

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Физическо възпитание

КУРС:

ІІ

СЕМЕСТЪР:

ІІІ, ІV

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

90 часа

ЕСТS:

6

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. Евдокия Ценева, доктор; доц. Елеонора Милева, доктор;
гл.ас. ИванкаТошева, ас. Ина Владова 

УЧЕБНИЦИ:

  1. Ценева, Е. Спортна педагогика, С., ИЦТТ “Информа”, 1998
  2. Милева, Е. Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика, С., БПС, 2002
  3. Андреев, М. Процесът на обучението/ Дидактика, С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 1996
  4. Теория на възпитанието. Автор. Колектив, С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1996

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: Два писмени тестови изпита (текущ контрол) и писмен теоретичен изпит

АНОТАЦИЯ: Обучението по педагогика има за цел да осигури професионална компетентност на студентите относно същността на педагогическата наука и сферите на практическо приложение на педагогическите знания - образование и спорт.
Централно място е отделено на обучението и възпитанието, които се разглеждат както като специфични социални технологии с фундаментално значение за личностното развитие, така и като компоненти на обществената структура, чрез които се осигурява социално онаследяване.
Знанията по педагогика осигуряват теоретична основа за разбиране ва спецификата на педагогическата дейност в условията на физическото възпитание и спорта.
Набелязани са интердисциплинарните връзки с психологията, социологията, ТМФВ и методиките на обучение по отделните видове спорт.
Формирането на начални умения за педагогическа дейност се постига чрез анализ на педагогически ситуации и казуси.

Сържание на модулна единица

Л.

у.

текущ
контрол

1.

 

Научен статут на педагогиката. Предмет, обект, основни понятия. Основни етапи в историческото развитие и съвременно състояние на педагогическата наука. Система на педагогическите дисциплини. Спортна педагогика. Приложение на педагогическата теория в учебния процес по физическо възпитание и спорт. Методи за педагогически изследвания.

8

7

 

2.

Дидактиката - обща теория на обучението. Процесът на обучение като специфична познавателна дейност - същност, особености, структура. Когнитивна и мотивационна основа на обучението. Технология - принципи, методи.

7

8

Писмен
тестов
изпит

3.

 

Организация на обучението, контрол и оценка на резултатите. Системи и форми на обучение. Класно-урочна система. Урокът - основна форма за организация на учебната дейност. Съдържание и структура на образованието. Основни документи за съдържанието. Доцимологични проблеми.

8

7

4.

Теория на възпитанието. Възпитанието като социален феномен - съдържателни и функционални характеристики. Възпитанието като фактор за развитието на личността - историческо и съвременно състояние на проблема. Връзка между възпитание, социална среда и наследственост.

7

8

5.

Възпитанието като личностен процес. Същност, особености, структура. Методи за възпитание. Самовъзпитание и спорт. Основни направления във възпитателния процес - нравствено, волево, естетическо, интелектуално и физическо възпитание. Роля на спортния педагог във възпитателната дейност.

8

7

Писмен тест /или реферат/

6.

 

Учителят по физическо възпитание - професионално-личностен профил.Подготовка, професионално-личностни качества. Социални и функционални характеристики на професията. Педагогически морал. Педагогическо общуване - същност, функции, предизвикателства, конфликти, стилове.

6

9

 

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share